Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Ład korporacyjny

 

Władze Spółki

 

Zarząd ENEA S.A.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu ENEA S.A.

Rafał Marek Mucha

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz więcej
Rafał Mucha

Marcin Pawlicki

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Zobacz więcej
Marcin Pawlicki

Lech Adam Żak

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Zobacz więcej
lech zak

Dariusz Szymczak

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Zobacz więcej
s-640-x

Rada Nadzorcza ENEA S.A.

Obecna Rada Nadzorcza jest radą XI kadencji.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Łukasz Ciołko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Roman Stryjski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Mariusz Pliszka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Tomasz Lis

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Mariusz Romańczuk

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Aneta Kordowska

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Paweł Łącki

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Piotr Zborowski

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii i Inwestycji.

Komitet ds. Audytu

Tomasz Lis

Przewodniczący

Mariusz Damasiewicz

Członek

Mariusz Pliszka

Członek

Roman Stryjski

Członek

Aneta Kordowska

Członek

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Roman Stryjski

Przewodniczący

Mariusz Romańczuk

Członek

Piotr Zborowski

Członek

Łukasz Ciołko

Członek

Komitet ds. Strategii i Inwestycji

Tomasz Lis

Członek

Mariusz Pliszka

Członek

Mariusz Romańczuk

Członek

Mariusz Damasiewicz

Członek

Piotr Zborowski

Członek

Łukasz Ciołko

Członek

Na chwilę obecną w ENEA S.A. nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria takie jak w szczególności płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.

Dobre praktyki

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN 2021
.pdf 0.1 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r.
.pdf 0.3 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r.
.pdf 0.6 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r.
.pdf 2.3 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.
.pdf 1.8 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2021 r.
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2020 r.
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2019 r.
.pdf 0.3 MB
Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S A
.pdf 0.2 MB
Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A.
.pdf 0.1 MB

Dokumenty korporacyjne

Wyciąg z KRS dla ENEA S.A.
.pdf 0.1 MB
Statut ENEA S.A. tekst jednolity
.pdf 0.3 MB
Regulamin Zarządu ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB
Regulamin Rady Nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB
Regulamin Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
.pdf 0.1 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021
.pdf 0.3 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019-2020
.pdf 0.3 MB
Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB

Audytor

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu ENEA S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A., zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem, w tym w szczególności monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczące zasad i warunków jego zatrudnienia.

Jednocześnie w Spółce przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zgodnie z którym:

  • maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.
  • kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
  • kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego

Mając powyższe na uwadze regułą w ENEA S.A. jest rotacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

W 2021 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 - 2022 oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2021 – 2022.

PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 144.