Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Ład korporacyjny

 

Władze Spółki

 

Zarząd ENEA S.A.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu ENEA S.A.

Jarosław Ołowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz więcej
Jarosław R. Ołowski

Tomasz Szczegielniak

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Zobacz więcej
Tomasz Szczegielniak

Tomasz Siwak

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Zobacz więcej
siwak a - 11-2

Osoby zarządzające ENEA S.A. nie posiadają akcji ENEA S.A. lub akcji i udziałów w podmiotach zależnych.

Rada Nadzorcza ENEA S.A.

Obecna Rada Nadzorcza jest radą X kadencji.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Izabela Felczak-Poturnicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Roman Stryjski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Mariusz Pliszka

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Maciej Mazur

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Piotr Mirkowski

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Ireneusz Kulka

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Mariusz Fistek

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Rafał Włodarski

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Ireneusz Kulka - Członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Roman Stryjski i Piotr Mirkowski - Członkowie Rady Nadzorczej niezależni w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i § 22 ust. 7 Statutu Spółki.

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii i Inwestycji w następującym składzie:

Komitet ds. Audytu

Ireneusz Kulka
Przewodniczący
Mariusz Pliszka
Członek
Maciej Mazur
Członek
Piotr Mirkowski
Członek
Roman Stryjski
Członek

 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Roman Stryjski
Przewodniczący
Izabela Felczak-Poturnicka
Członek
Michał Jaciubek
Członek
Paweł Koroblowski
Członek
Piotr Mirkowski
Członek

 

Komitet ds. Strategii i Inwestycji

Izabela Felczak-Poturnicka
Członek
Maciej Mazur
Członek
Mariusz Pliszka
Członek
Ireneusz Kulka
Członek
Paweł Koroblowski
Członek
Michał Jaciubek
Członek

Na chwilę obecną w ENEA S.A. nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria takie jak w szczególności płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.

Dobre praktyki

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r.
.pdf 2.3 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2019 roku
.pdf 329.9 kB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.
.pdf 1.8 MB
Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A.
.pdf 143.1 kB
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
.pdf 182.4 kB
Infomacje na temat stanu stosowania przez ENEA S.A. rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego
.pdf 100.4 kB
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 322.9 kB

Dokumenty korporacyjne

KRS ENEA S.A.
.pdf 37.5 kB
Regulamin Zarządu ENEA S.A.
.pdf 237.4 kB
Tekst jednolity Statutu ENEA S.A.
.pdf 425.0 kB
Regulamin Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
.pdf 57.6 kB
Regulamin Rady Nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 354.4 kB
Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorujacego oraz organu zarządzającego w ENEA S.A.
.pdf 454.1 kB

Audytor

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu ENEA S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A., zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem, w tym w szczególności monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczące zasad i warunków jego zatrudnienia.

Jednocześnie w Spółce przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zgodnie z którym:

  • maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.
  • kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
  • kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego

Mając powyższe na uwadze regułą w ENEA S.A. jest rotacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

W 2017 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 - 2020 oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2018 - 2020 wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski, natomiast badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 r. zostanie dokonane przez dotychczasowego audytora, tj. firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3 546.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
.pdf 226.0 kB