Ład korporacyjny

 

Władze Spółki

 

Zarząd ENEA S.A.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu ENEA S.A.

Bartosz Krysta

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Zobacz więcej

Marek Lelątko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz więcej
download

Dalida Gepfert

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza ENEA S.A.

Obecna Rada Nadzorcza jest radą XI kadencji.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Ewa Bagińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Monika Starecka

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Mariusz Pliszka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Tomasz Lis

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Mariusz Romańczuk

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Piotr Szymanek

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Zbigniew Szymczak

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii i Inwestycji.

Komitet ds. Audytu

Tomasz LisPrzewodniczący
Mariusz DamasiewiczCzłonek
Mariusz PliszkaCzłonek
Agata Michalska-OlekCzłonek
Michał GniatkowskiCzłonek

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Ewa BagińskaPrzewodnicząca
Monika StareckaCzłonek
Agata Michalska-OlekCzłonek
Mariusz RomańczukCzłonek
Michał GniatkowskiCzłonek
Zbigniew SzymczakCzłonek

Komitet ds. Strategii i Inwestycji

Tomasz LisPrzewodniczący
Mariusz PliszkaCzłonek
Mariusz RomańczukCzłonek
Mariusz DamasiewiczCzłonek
Piotr SzymanekCzłonek
Zbigniew SzymczakCzłonek

Na chwilę obecną w ENEA S.A. nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria takie jak w szczególności płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.

Dobre praktyki

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN 2021
.pdf 0.1 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2022 r.
.pdf 0.3 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r.
.pdf 0.3 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r.
.pdf 0.6 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r.
.pdf 2.3 MB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.
.pdf 1.8 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 r.
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2021 r.
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2020 r.
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2019 r.
.pdf 0.3 MB
Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB
Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB
Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A.
.pdf 0.1 MB

Dokumenty korporacyjne

Statut ENEA S.A. tekst jednolity
.pdf 0.3 MB
Regulamin Zarządu ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB
Regulamin Rady Nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB
Regulamin Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
.pdf 0.1 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021
.pdf 0.3 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019-2020
.pdf 0.3 MB
Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego ENEA S.A.
.pdf 0.2 MB

Audytor

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu ENEA S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem, w tym w szczególności monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony.

Jednocześnie w Spółce przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z którymi:

  • maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat; Spółka może ponownie zlecić badanie ustawowe tej firmie audytorskiej, firmie audytorskiej powiązanej z tą firmą audytorską lub jakiemukolwiek członkowi sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, dopiero po upływie 4 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego;
  • kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat;
  • kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Mając powyższe na uwadze, regułą w ENEA S.A. jest rotacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w okresie nie dłuższym niż 10 lat.

W 2023 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. wyraziła zgodę na zawarcie aneksu przedłużającego umowę z PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k., jako podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 - 2025 oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2023 – 2025.

PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 144.