Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Słownik inwestora

Akcje

Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą prawa o charakterze majątkowym (na przykład prawo do dywidendy) oraz niemajątkowym (prawo do głosu). Akcja to także prawo jej posiadacza do udziału (współwłasności) w spółce akcyjnej, która go wyemitowała

B+R+I

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu – oznacza wpływ działań i decyzji poszczególnych Spółek, wchodzących w skład Grupy ENEA, na społeczeństwo i środowisko

Dług netto / EBITDA

(Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe)/ EBITDA LTM

EBIT

Zysk (strata) przed odliczeniem podatków i odsetek (ang. Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA

Zysk (strata) przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek), podatków i amortyzacji (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

ESG

Raportowanie danych niefinansowych z obszarów środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, określanych jako dane ESG (od angielskich słów: E – environment; S – social; G – governance)

CAPEX

(Capital expenditures) nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

Compliance

Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi

ESPI

Elektroniczny System Przekazywania Informacji umożliwiający niezwłoczne przesyłanie i publikowanie informacji, które wynikają z obowiązków wskazanych w przepisach prawa.System jest administrowany przez KNF

Europejski System Handlu Emisjami EU ETS

Europejski system wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych

GPW

Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Giełda to rynek regulowany, na którym uczestnicy mogą dokonywać transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych

Grupa kapitałowa

Grupa podmiotów, składająca się z jednostki dominującej oraz podmiotów zależnych

Grupa taryfowa A

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci wysokiego napięcia

Grupa taryfowa B

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci średniego napięcia

Grupa taryfowa C

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

Grupa taryfowa G

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom zużywającym energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci niezależnie od poziomu napięcia

IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Dyrektywa ta zaostrza standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania

Interesariusz

Osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy na kogo ona wpływa

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni

Krajowy System Elektroenergetyczny

Zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalniew system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany

Nowa Linia Biznesowa

Produkty lub usługi inne niż dostarczane / świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej ENEA na dzień zatwierdzenia Strategii

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –zwanym także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Operator systemu elektroenergetycznego

Operatorem systemu elektroenergetycznego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Operator systemu przesyłowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa będąca właścicielem sieci najwyższych napięć, a więc operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego

OZE

Odnawialne źródła energii. Jest to, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.”

PMOZE

Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii

Prawa majątkowe „białe”

Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia wynikających ze świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe” certyfikaty

Prawa majątkowe „błękitne”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Prawa majątkowe „czerwone”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych

Prawa majątkowe „fioletowe”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Prawa majątkowe „zielone”

Tożsame z Prawami Majątkowymi OZE (PMOZE)

Prawa majątkowe „żółte”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji gazowej lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW

Przepływy pieniężne

Wpływy lub wypływy środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (ang. cash flow)

Przychody

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców (wg MSR 18)

Rentowność aktywów (ROA)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Aktywa całkowite

Rentowność EBITDA

EBITDA / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność kapitału własnego (ROE)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Kapitał własny

Rentowność netto

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność operacyjna

Zysk (strata) operacyjny / Przychody ze sprzedaży netto

Rozporządzenie REMIT

Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, określa ramy monitorowania hurtowych rynków energii, w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym praktykom na poziomie UE

Rynek terminowy

Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward

SAIDI

System Average Interruption Duration Index - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta)

SAIFI

System Average Interruption Frequency Index - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta)

TGE

Towarowa Giełda Energii S.A.

Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik dług netto/EBITDA

Zobowiązania, oprocentowane środki pieniężne i ich ekwiwalenty / EBITDA LTM (Last Twelve Months)

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Zobowiązania ogółem / Aktywa całkowite

Zrównoważony rozwój

Rozwój, zgodnie z którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, przy uwzględnieniu sposobu zarządzania odpowiadającego na oczekiwania otoczenia oraz na wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne pozwala na trwałe zwiększanie wartości firmy i racjonalne zarządzanie zasobami

Zysk operacyjny

Inaczej wynik operacyjny. Różnica między przychodami a kosztami z działalności podstawowej (bez podatków i kosztów finansowych)