Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Słownik inwestora

Akcje

Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą prawa o charakterze majątkowym (na przykład prawo do dywidendy) oraz niemajątkowym (prawo do głosu). Akcja to także prawo jej posiadacza do udziału (współwłasności) w spółce akcyjnej, która go wyemitowała

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu – oznacza wpływ działań i decyzji poszczególnych Spółek, wchodzących w skład Grupy ENEA, na społeczeństwo i środowisko

EBITDA

Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja + odpis z tyt. utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych

ESG

Raportowanie danych niefinansowych z obszarów środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, określanych jako dane ESG (od angielskich słów: E – environment; S – social; G – governance)

CAPEX

Capital expenditures - nakłady inwestycyjne

ESP

Elektroniczny System Przekazywania Informacji umożliwiający niezwłoczne przesyłanie i publikowanie informacji, które wynikają z obowiązków wskazanych w przepisach prawa.System jest administrowany przez KNF

Europejski System Handlu Emisjami EU ETS

Europejski system wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych

GPW

Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Giełda to rynek regulowany, na którym uczestnicy mogą dokonywać transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych

Grupa taryfowa A

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci wysokiego napięcia

Grupa taryfowa B

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci średniego napięcia

Grupa taryfowa C

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

Grupa taryfowa G

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom zużywającym energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci niezależnie od poziomu napięcia

IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Dyrektywa ta zaostrza standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania

Interesariusz

Osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy na kogo ona wpływa

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –zwanym także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Operator systemu elektroenergetycznego

Operatorem systemu elektroenergetycznego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

OZE

Odnawialne źródła energii. Jest to, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.”

Prawa majątkowe „białe”

Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia wynikających ze świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe” certyfikaty

Prawa majątkowe „błękitne”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Prawa majątkowe „czerwone”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych

Prawa majątkowe „fioletowe”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Prawa majątkowe „zielone”

Tożsame z Prawami Majątkowymi OZE (PMOZE)

Prawa majątkowe „żółte”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji gazowej lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW

Rentowność aktywów (ROA)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Aktywa całkowite

Rentowność EBITDA

EBITDA / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność kapitału własnego (ROE)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Kapitał własny

Rentowność netto

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność operacyjna

Zysk (strata) operacyjny / Przychody ze sprzedaży netto

Rozporządzenie REMIT

Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, określa ramy monitorowania hurtowych rynków energii, w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym praktykom na poziomie UE

Rynek terminowy

Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward

TGE

Towarowa Giełda Energii S.A.

Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Zobowiązania ogółem / Aktywa całkowite

Zrównoważony rozwój

Rozwój, zgodnie z którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bezumniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, przy uwzględnieniu sposobu zarządzania odpowiadającego na oczekiwania otoczenia oraz na wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne pozwala na trwałe zwiększanie wartości firmy i racjonalne zarządzanie zasobami.