Słownik inwestora

Akcje

Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą prawa o charakterze majątkowym (na przykład prawo do dywidendy) oraz niemajątkowym (prawo do głosu). Akcja to także prawo jej posiadacza do udziału (współwłasności) w spółce akcyjnej, która go wyemitowała

B+R+I

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna

CAPEX

Capital expenditures - nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do korzystania ze składnika aktywów

Compliance

Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu – oznacza wpływ działań i decyzji poszczególnych Spółek, wchodzących w skład Grupy ENEA, na społeczeństwo i środowisko

Dług netto / EBITDA

(Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM

EBIT

Zysk (strata) przed odliczeniem podatków i odsetek (ang. Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA

Wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych

EBITDA LTM

EBITDA z ostatnich 12 miesięcy

ESG

Raportowanie danych niefinansowych z obszarów środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, określanych jako dane ESG (od angielskich słów: E – environment; S – social; G – governance)

ESPI

Elektroniczny System Przekazywania Informacji umożliwiający niezwłoczne przesyłanie i publikowanie informacji, które wynikają z obowiązków wskazanych w przepisach prawa. System jest administrowany przez KNF

Europejski System Handlu Emisjami EU ETS

Europejski system wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych

GPW

Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Giełda to rynek regulowany, na którym uczestnicy mogą dokonywać transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych

Grupa kapitałowa

Grupa podmiotów, składająca się z jednostki dominującej oraz podmiotów zależnych

Grupa taryfowa A

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci wysokiego napięcia

Grupa taryfowa B

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci średniego napięcia

Grupa taryfowa C

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

Grupa taryfowa G

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom zużywającym energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci niezależnie od poziomu napięcia

IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Dyrektywa ta zaostrza standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania

Interesariusz

Osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy na kogo ona wpływa

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni

Krajowy System Elektroenergetyczny

Zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalniew system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany

Nowa Linia Biznesowa

Każda nowa działalność / produkt / usługa zrealizowana poza działalnością podstawową GK ENEA, na podstawie której GK ENEA osiągnie przychód po jej wprowadzeniu do sprzedaży przez GK ENEA

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Operator systemu elektroenergetycznego

Operatorem systemu elektroenergetycznego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Operator systemu dystrybucyjnego

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

Operator systemu przesyłowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa będąca właścicielem sieci najwyższych napięć, a więc operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego

Origination

Działalność handlowa ENEA Trading polegająca przede wszystkim na zawieraniu transakcji niestandardowych zakupu energii elektrycznej od wytwórców niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynku hurtowego, wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i pozostałych rozproszonych źródłach, typu: elektrociepłownie, spalarnie, przemysłowe. Nabywana przez ENEA Trading energia elektryczna jest dalej sprzedawana na rynku hurtowym energii elektrycznej lub jest wykorzystywana w GK ENEA

OZE

Odnawialne źródła energii. Jest to, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.”

PMOZE

Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii

Prawa majątkowe „białe”

Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia wynikających ze świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe” certyfikaty

Prawa majątkowe „błękitne”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Prawa majątkowe „czerwone”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych

Prawa majątkowe „fioletowe”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Prawa majątkowe „zielone”

Tożsame z Prawami Majątkowymi OZE (PMOZE)

Prawa majątkowe „żółte”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji gazowej lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW

Prop-trading

Działalność ENEA Trading polegająca na obrocie na własny rachunek kontraktami na rynkach giełdowych

Przepływy pieniężne

Wpływy lub wypływy środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (ang. cash flow)

Przychody

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców (wg MSR 18)

Rentowność EBITDA

EBITDA / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność netto

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność operacyjna

Zysk (strata) operacyjny / Przychody ze sprzedaży netto

ROA

Wskaźnik rentowności aktywów (ang. Return on Assets) określający poziom zysku, który udało się wygenerować w oparciu o posiadane aktywa [zysk netto (strata) okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość aktywów ogółem na koniec okresu sprawozdawczego]

ROE

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. Return on Equity) określający poziom zysku, wygenerowanego z kapitału własnego [zysk netto (strata) okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego]

RDF

Paliwo alternatywne w formie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych (ang. Refuse Derived Fuel), które może zostać wykorzystane jako paliwo inne, niż paliwa konwencjonalne

Rozporządzenie REMIT

Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, określa ramy monitorowania hurtowych rynków energii, w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym praktykom na poziomie UE

Rynek terminowy

Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward

SAIDI

System Average Interruption Duration Index - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta)

SAIFI

System Average Interruption Frequency Index - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta)

TGE

Towarowa Giełda Energii S.A.

Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Zobowiązania ogółem / Aktywa całkowite

Zrównoważony rozwój

Rozwój, zgodnie z którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, przy uwzględnieniu sposobu zarządzania odpowiadającego na oczekiwania otoczenia oraz na wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne pozwala na trwałe zwiększanie wartości firmy i racjonalne zarządzanie zasobami

Zysk operacyjny

Inaczej wynik operacyjny. Różnica między przychodami a kosztami z działalności podstawowej (bez podatków i kosztów finansowych)