Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

O Grupie Enea

 

Profil działalności

Profil Działalności Grupy Enea

 

Wydobycie

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Wytwarzanie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Obrót detaliczny

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Kompleksowa Obsługa Klienta

Obrót hurtowy

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków Hurtowych

Dystrybucja

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

WYDOBYCIE

20,8 % udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce

445 mln ton potencjału wydobywczego 3 obszarów koncesyjnych

9,5 mln ton produkcji netto węgla w 2019 roku

WYTWARZANIE

6,3 GW całkowitej mocy zainstalowanej

443 MW mocy zainstalowanej w OZE

25,9 TWh całkowitego wytwarzania energii netto w 2019 roku

DYSTRYBUCJA

2,6 MLN Odbiorców usług dystrybucyjnych

118,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

20% powierzchni kraju sieć dystrybucyjna ENEA Operator

OBRÓT

2,5 mln Klientów

20,3 TWh rocznej sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego klientom detalicznym w 2019 roku

32 Biura Obsługi Klienta

Struktura Grupy Enea

struktura-01

Otoczenie rynkowe

Obecny kształt polskiego rynku energii utworzył się w 1997 r. razem z wejściem w życie ustawy Prawo Energetyczne oraz powołaniem Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

URE ustala dziś ceny za przesył energii a także prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii i prawa do emisji CO2. Kolejne istotne zmiany w polskiej energetyce miały miejsce po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 r. Do krajowego prawa wdrożono dwie liberalizujące dyrektywy, które regulowały zasady europejskiego rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Ważne zmiany nastąpiły także w 2007 r. gdy krajowi odbiorcy indywidualni otrzymali prawo zakupu energii od dowolnie wybranego sprzedawcy.

Rynek energetyczny w Polsce tworzą głównie grupy energetyczne: ENEA, PGE, Tauron, Energa oraz Innogy. Zgodnie z Prawem energetycznym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji Prezesa URE. Głównymi dystrybutorami energii elektrycznej w Polsce są: ENEA Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz Energa Operator S.A.

Otoczenie rynkowe Grupy EneaWiększość energii elektrycznej na polskim rynku wytwarzana jest w oparciu o paliwa konwencjonalne (węgiel kamienny i brunatny), ale spółki energetyczne w coraz większym stopniu restrukturyzują się pod względem zwiększenia udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wynika to pośrednio ze zobowiązań m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 stwierdzającym, że do 2020 r. Polska ma obowiązek uzyskać 15% udział OZE w zużyciu energii. Dążenie do zwiększenia udziału tych źródeł w bilansie produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu na wysokie koszty inwestycji, wymaga stosowania odpowiednich systemów wsparcia, będących gwarancją ich systematycznego rozwoju. Zgodnie z projektem polityki energetycznej Polski do 2040 r. ogłoszonym w listopadzie ub.r., a obecnie konsultowanym, w 2030 r. udział OZE w bilansie energetycznym ma wynosić 21%, co daje 27% udział w produkcji energii elektrycznej. W tym samym roku węgiel kamienny będzie odpowiadał za 60% produkcji prądu, a w 2040 r. ten udział ma spaść poniżej 30%.

Ministerstwo Energii planuje również, że w 2033 r. zostanie uruchomiony w Polsce pierwszy blok jądrowy. Kolejne bloki będą oddawane co 2 lata, a ostatni – w 2043 r. W sumie pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma mieć moc 6-9 GW. Istotnym czynnikiem rozwoju polskiego rynku energetyki jest rynek mocy, który ma zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu, ponieważ według analiz po roku 2020 może dojść do deficytu wymagalnego poziomu mocy. Projekt został przewidziany na lata 2016-2046. Poprzez aukcje mocy, moc będzie kontraktowana z kilkuletnim wyprzedzeniem, aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania odbiorców na moc w danym roku.

Całość zapewni stabilne funkcjonowanie istniejących źródeł wytwórczych, bezpieczny rozwój OZE, rozwój magazynów energii oraz inwestycje w nowe elektrownie. 

Rynek energetyczny w Polsce tworzą głównie cztery grupy energetyczne: ENEA, PGE, Tauron, Energa

Strategia

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Koncern zaktualizował Strategię Rozwoju Grupy i cele do 2030 r., z perspektywą do 2035 r. Realizacja zaktualizowanej Strategii wspiera osiągnięcie celów klimatycznych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Grupa Enea zapowiada, że w 2030 r. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stanowił 41% całkowitej produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. celem Enei będzie podniesienie tego wskaźnika do poziomu 60% w 2035 r. Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych w Grupie znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Drugim istotnym filarem transformacji będą inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy, wykorzystujące  zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne (typu Internet Rzeczy, Blockchain itd.), które będą budowały dodatkową wartość zarówno dla firmy, jak i klientów.

Główne założenia Strategii mają na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy we wszystkich obszarach jej działalności oraz inwestycje w nowoczesne technologie, które mają zapewnić przewagę konkurencyjną, głównie w zakresie obsługi klienta. Ponadto realizacja zaktualizowanej Strategii zakłada również:

 • Zrównoważony rozwój i systematyczny wzrost wartości Grupy.
 • Zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym do poziomu 24,8 TWh
  w 2030 r., co zapewni Grupie 15% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.
 • Zwiększenie ponad czterokrotnie udziału OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej
  w 2030 r. poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań technologicznych.
 • Ponad 64 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym bezpośrednio 22 mld zł na transformację aktywów wytwórczych w perspektywie do 2035 r. przy zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności finansowej Grupy.
 • Wzrost wydatków do 2% budżetu inwestycyjnego na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe w Grupie Enea w 2030 r.
 • Dalszą dywersyfikację działalności i wzrost EBITDA z nowych linii biznesowych.

Prezentację dotyczącą strategii znaleźć można tutaj.

Raport zrównoważonego rozwoju

Grupa Enea po raz dziewiąty podsumowuje swoją działalność w raporcie zrównoważonego rozwoju. Raport przedstawia pozafinansowe aspekty funkcjonowania oraz działania Grupy na rzecz budowania równowagi pomiędzy wzrostem ekonomicznym i bezpieczeństwem energetycznym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju - przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania niefinansowego - jest już dostępny tradycyjnie w wersji online.

Nowy raport zrównoważonego rozwoju Enei opublikowany (1).jpg

Raport CSR 2019