O Grupie ENEA

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.

Do Grupy Kapitałowej ENEA należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Profil działalności

Wydobycie

enea-mapa 2022

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Wytwarzanie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Obrót detaliczny

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Kompleksowa Obsługa Klienta

Obrót hurtowy

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków Hurtowych

Dystrybucja

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

WYDOBYCIE

24,1% udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce

427 mln ton potencjału wydobywczego 4 obszarów koncesyjnych

8,4 mln ton produkcji netto węgla w 2022 roku

WYTWARZANIE

6,3 GW całkowitej mocy zainstalowanej

449 MW mocy zainstalowanej w OZE

26,2 TWh całkowitego wytwarzania energii netto w 2022 roku

DYSTRYBUCJA

2,8 mln Odbiorców usług dystrybucyjnych

123,1 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

20% powierzchni kraju sieć dystrybucyjna ENEA Operator

OBRÓT

2,7 mln Klientów

23,7 TWh rocznej sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego klientom detalicznym w 2022 roku

33 Biura Obsługi Klienta

Struktura Grupy ENEA

EneaSA-2023-struktura-PL (2)

1) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.
2) 16 stycznia 2023 r. sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego. Obecnie ENEA S.A. posiada 2,30% akcji w kapitale zakładowym.
3) 28 lutego 2023 r. ENEA Innowacje dokonała zbycia 1 udziału w ENEBIOGAZ 1 sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł, za cenę 50,00 zł oraz 1 udziału w ENEBIOGAZ 2 sp. z o.o.
o wartości nominalnej 50,00 zł, za cenę 50,00 zł, na rzecz ENEA Nowa Energia.
4) 16 stycznia 2023 r. nastąpiło połączenie ENEA Połaniec Serwis z ENEA Elektrownia Połaniec S.A

Otoczenie rynkowe

Bazowym aktem prawnym polskiego rynku energetycznego jest ustawa Prawo energetyczne, jak również powiązane z nią rozporządzenia/akty wykonawcze wprowadzane najczęściej przez Ministrów Gospodarki bądź Środowiska.

Za moment najistotniejszy w procesie tworzenia się rodzimego rynku uznaje się wejście w życie ustawy Prawo energetyczne z kwietnia 1997 r. W tym samym czasie powołano również Urząd Regulacji Energetyki (URE). Urząd do dziś odpowiada za ustalanie cen za przesył energii elektrycznej, jak również prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej i prawa do emisji dwutlenku węgla. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, krajowe prawodawstwo musiało dostosować się do przepisów UE. Od tego czasu to prawodawstwo europejskie stało się podstawą do tworzenia krajowych uregulowań prawnych odnoszących się do rynku energetycznego. Najważniejszym dokumentem europejskim była Dyrektywa o zasadach wspólnego rynku energii elektrycznej. Istotną zmianą dla polskiego rynku było również wejście w życie w 2007 r. przepisów liberalizujących rynek, które dawały odbiorcom indywidualnym możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego operatora.

Dzisiaj energia elektryczna jest towarem, który jest przedmiotem obrotu na otwartym, konkurencyjnym rynku. Podobnie jak każde inne dobro, energia jest wytwarzana przez wytwórców, następnie odbierana przez rynkowych pośredników, a w efekcie końcowym trafia do klienta indywidualnego, jak również przedsiębiorstw czy instytucji. Energia, podobnie jak każde inne wytworzone dobro, musi być przetransportowana do końcowego odbiorcy, co odbywa się przez sieć przesyłową i dystrybucyjną.

firmy energetyczneRynek energetyczny w Polsce opiera się o kilka grup energetycznych, z których najważniejsze poza ENEA to: PGE, TAURON, Energa (Grupa Orlen), ZE PAK oraz E.ON (dawniej: Innogy, działa tylko na obszarze Warszawy). Zgodnie z Prawem Energetycznym, wykonywanie działalności przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wymaga specjalnych zezwoleń (koncesji) wydawanych przez prezesa URE. Wiodącymi dystrybutorami energii elektrycznej w Polsce są: ENEA Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja oraz Energa Operator. 

Nieustanne dążenie do budowy otwartego i konkurencyjnego rynku opiera się na założeniu, że zarówno wytwarzanie, jak i sprzedaż energii elektrycznej nie podlegają naturalnemu monopolowi. Co więcej, mechanizmy rynkowe, rozumiane jako konkurencja pomiędzy grupami energetycznymi są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności krajowego systemu energetycznego, jak również niskich cen energii. Dostęp do taniej energii elektrycznej jest konieczny dla gospodarki, zwłaszcza aby lokalne wyroby przemysłowe mogły konkurować na rynkach międzynarodowych i tym samym tworzyły przewagę konkurencyjną Polski.

W lutym 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040) - nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. Zgodnie z tym dokumentem w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040.

Kluczowe elementy PEP2040 to:

 • Transformacja energetyczna z uwzględnieniem samowystarczalności elektroenergetycznej.
 • Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%, nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie energetyka wiatrowa i PV), 28% w ciepłownictwie (wzrost o 1 p.p. r/r), 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).
 • Energetyka wiatrowa na morzu - moc zainstalowana osiągnie od ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.
 • Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do: ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r.
 • W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej nie będzie przekraczać 56%, a przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5%.

Ponadto, w kwietniu 2021 r. przyjęto program transformacji polskiej energetyki, zakładający m.in. wydzielenie aktywów węglowych.

Ryzyka i szanse związane z klimatem

Szczegółowe informacje znajdują się w "Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2022" stanowiącym rozdział 12 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. i GK ENEA w 2022 roku.

Metodologia identyfikacji i oceny ryzyk korporacyjnych w GK ENEA nie jest wprost nakierowana na ocenę wpływu firmy na klimat ani wpływu klimatu na działalność firmy. Ryzyka związane z klimatem są wybierane spośród ryzyk korporacyjnych, które są identyfikowane, priorytetyzowane i cyklicznie oceniane przez swoich właścicieli w ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, zgodnie z założeniami Polityki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA oraz Metodyki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA. Ryzyka te, tak jak pozostałe rodzaje ryzyk korporacyjnych, podlegają bieżącemu i cyklicznemu monitorowaniu oraz raportowaniu na potrzeby spółki dominującej i GK ENEA. Działania mitygujące podejmowane są dla wszystkich kategorii ryzyk.
Do momentu publikacji Oświadczenia GK ENEA nie określiła celów służących zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi z klimatem. Kompleksowa identyfikacja takich szans i ryzyk oraz opracowanie planu zarządzania nimi będzie miało miejsce w toku trwających prac nad polityką klimatyczną Grupy.
W ramach procesu raportowania niefinansowego za 2022 r., Grupa dokonała aktualizacji wstępnej listy ryzyk i szans wynikających ze zmian klimatu, które mogą spowodować znaczące zmiany w jej działalności, przychodach lub kosztach, sporządzonej na potrzeby sprawozdania za 2021 r. W analizach uwzględniono perspektywę krótkoterminową (do końca 2024 r.), średnioterminową (do końca 2027 r.) oraz długoterminową (do końca 2036 r.).
Na potrzeby Oświadczenia ryzyka związane z klimatem przypisano do kategorii zastosowanych w
Wytycznych do raportowania ESG, przewodniku opublikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, które identyfikują:
Ryzyko przejścia: Wynikające z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w tym: ryzyko prawne i regulacyjne (wynikające z obecnych lub nadchodzących regulacji), ryzyko technologiczne (np. konieczność inwestycji w innowacyjne technologie), ryzyko rynkowe (wynikające ze zmieniających się zachowań konsumentów, wzrostu kosztów surowców itp.), ryzyko utraty wizerunku.
Ryzyko fizyczne: Wynikające ze zmieniającego się klimatu, w tym ryzyko ostre (wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze, powodzie lub pożary) i ryzyko chroniczne (wynikające z długofalowych procesów jak zmiany temperatury czy podniesienie poziomu wód oceanów).
Należy zaznaczyć, że model zarządzania ryzykiem opisany w Oświadczeniu identyfikuje inne kategorie ryzyk niż wymienione we wspomnianych wytycznych.

W momencie publikacji Oświadczenia trwały prace nad Polityką Klimatyczną Grupy ENEA, na potrzeby których przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza ryzyk i szans wynikających ze zmian klimatu. Finalizacja prac przewidywana jest na 2023 r.

Szczegółowe informacje nt. ryzyk znaleźć można tutaj.