Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

O Grupie ENEA

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.

Do Grupy Kapitałowej ENEA należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Profil działalności

Wydobycie

Profil Działalności Grupy Enea

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Wytwarzanie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Obrót detaliczny

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Kompleksowa Obsługa Klienta

Obrót hurtowy

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków Hurtowych

Dystrybucja

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

WYDOBYCIE

19,7 % udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce

439 mln ton potencjału wydobywczego 3 obszarów koncesyjnych

7,6 mln ton produkcji netto węgla w 2020 roku

WYTWARZANIE

6,3 GW całkowitej mocy zainstalowanej

443 MW mocy zainstalowanej w OZE

22,5 TWh całkowitego wytwarzania energii netto w 2020 roku

DYSTRYBUCJA

2,7 mln Odbiorców usług dystrybucyjnych

119,3 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

20% powierzchni kraju sieć dystrybucyjna ENEA Operator

OBRÓT

2,6 mln Klientów

21,1 TWh rocznej sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego klientom detalicznym w 2020 roku

32 Biura Obsługi Klienta

Struktura Grupy ENEA

struktura 1Q pl

1) ENEA S.A. łącznie z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. posiada 65,999% liczby głosów na WZ.
2) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.
3) 31 marca 2021 r. Skarb Państwa nabył od ENEA S.A. 532.523 udziały PGE EJ 1 sp. z o.o., stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, w związku z tym ENEA S.A. nie jest już udziałowcem spółki PGE EJ 1 sp. z o.o.

Otoczenie rynkowe

Bazowym aktem prawnym polskiego rynku energetycznego jest ustawa Prawo Energetyczne, jak również powiązane z nią rozporządzenia/akty wykonawcze wprowadzane najczęściej przez Ministrów Gospodarki bądź Środowiska.

Za moment najistotniejszy w procesie tworzenia się rodzimego rynku uznaje się wejście w życie ustawy Prawo Energetyczne z kwietnia 1997 r. W tym samym czasie powołano również Urząd Regulacji Energetyki (URE). Urząd do dziś odpowiada za ustalanie cen za przesył energii elektrycznej, jak również prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej i prawa do emisji dwutlenku węgla. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, krajowe prawodawstwo musiało dostosować się do przepisów UE. Od tego czasu to prawodawstwo europejskie stało się podstawą do tworzenia krajowych uregulowań prawnych odnoszących się do rynku energetycznego. Najważniejszym dokumentem europejskim była Dyrektywa o zasadach wspólnego rynku energii elektrycznej. Istotną zmianą dla polskiego rynku było również wejście w życie w 2007 r. przepisów liberalizujących rynek, które dawały odbiorcom indywidualnym możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego operatora.

Dzisiaj energia elektryczna jest towarem, który jest przedmiotem obrotu na otwartym, konkurencyjnym rynku. Podobnie jak każde inne dobro, energia jest wytwarzana przez wytwórców, następnie odbierana przez rynkowych pośredników, a w efekcie końcowym trafia do klienta indywidualnego, jak również przedsiębiorstw czy instytucji. Energia, podobnie jak każde inne wytworzone dobro, musi być przetransportowana do końcowego odbiorcy, co odbywa się przez sieć przesyłową i dystrybucyjną.

Rynek energetyczny w Polsce opiera się o kilka grup energetycznych, z których najważniejsze poza ENEA to: PGE, TAURON, Energa (Grupa Orlen), ZE PAK oraz Innogy (działa tylko na obszarze Warszawy). Zgodnie z Prawem Energetycznym, wykonywanie działalności przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wymaga specjalnych zezwoleń (koncesji) wydawanych przez prezesa URE. Wiodącymi dystrybutorami energii elektrycznej w Polsce są: ENEA Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja oraz Energa Operator.

Otoczenie rynkowe mapa

Nieustanne dążenie do budowy otwartego i konkurencyjnego rynku opiera się na założeniu, że zarówno wytwarzanie, jak i sprzedaż energii elektrycznej nie podlegają naturalnemu monopolowi. Co więcej, mechanizmy rynkowe, rozumiane jako konkurencja pomiędzy grupami energetycznymi są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności krajowego systemu energetycznego, jak również niskich cen energii. Dostęp do taniej energii elektrycznej jest konieczny dla gospodarki, zwłaszcza aby lokalne wyroby przemysłowe mogły konkurować na rynkach międzynarodowych i tym samym tworzyły przewagę konkurencyjną Polski.

W lutym 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040) - nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. Zgodnie z tym dokumentem w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040.

Kluczowe elementy PEP2040 to:

 • Transformacja energetyczna z uwzględnieniem samowystarczalności elektroenergetycznej.
 • Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%, nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie energetyka wiatrowa i PV), 28% w ciepłownictwie (wzrost o 1 p.p. r/r), 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).
 • Energetyka wiatrowa na morzu - moc zainstalowana osiągnie od ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.
 • Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do: ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r.
 • W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej nie będzie przekraczać 56%, a przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5%.

Strategia

ENEA aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Koncern zaktualizował Strategię Rozwoju Grupy i cele do 2030 r., z perspektywą do 2035 r. Realizacja zaktualizowanej Strategii wspiera osiągnięcie celów klimatycznych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Grupa ENEA zapowiada, że w 2030 r. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stanowił 41% całkowitej produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. celem ENEA będzie podniesienie tego wskaźnika do poziomu 60% w 2035 r. Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych w Grupie znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Drugim istotnym filarem transformacji będą inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy, wykorzystujące  zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne (typu Internet Rzeczy, Blockchain itd.), które będą budowały dodatkową wartość zarówno dla firmy, jak i klientów.

Główne założenia Strategii mają na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy we wszystkich obszarach jej działalności oraz inwestycje w nowoczesne technologie, które mają zapewnić przewagę konkurencyjną, głównie w zakresie obsługi klienta. Ponadto realizacja zaktualizowanej Strategii zakłada również:

 • Zrównoważony rozwój i systematyczny wzrost wartości Grupy.
 • Zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym do poziomu 24,8 TWh
  w 2030 r., co zapewni Grupie 15% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.
 • Zwiększenie ponad czterokrotnie udziału OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej
  w 2030 r. poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań technologicznych.
 • Ponad 64 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym bezpośrednio 22 mld zł na transformację aktywów wytwórczych w perspektywie do 2035 r. przy zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności finansowej Grupy.
 • Wzrost wydatków do 2% budżetu inwestycyjnego na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe w Grupie Enea w 2030 r.
 • Dalszą dywersyfikację działalności i wzrost EBITDA z nowych linii biznesowych.

Prezentację dotyczącą strategii znaleźć można tutaj.

Ryzyka związane z klimatem

Ryzyka związane z klimatem są identyfikowane i analizowane w ramach procesu zarządzania ryzykami korporacyjnymi, co oznacza, że podlegają cyklicznej ocenie zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA.

W ramach procesu raportowania niefinansowego za 2020 r., Grupa poszerzyła analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach poszczególnych obszarów biznesowych. Uwzględniono w niej perspektywę krótkoterminową (do końca 2022 r.), średnioterminową (do końca 2025 r.) oraz długoterminową (do końca 2035 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące analizy ryzyk wynikających ze zmian klimatu można znaleźć tutaj.

Raport ESG

Pierwszy raport ESG Grupy Enea (2)

Raport ESG 2020

Grupa ENEA opublikowała pierwszy raport ESG, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania podejmowane w 2020 r. Nowoczesny serwis internetowy, w którym informacje przygotowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards, prezentuje nie tylko osiągnięte wyniki, ale także zobowiązania Grupy na przyszłość, m.in. w zakresie transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego.