O Grupie ENEA

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.

Do Grupy Kapitałowej ENEA należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Profil działalności

Wydobycie   ENEA sama mapa

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy Kapitałowej

Wytwarzanie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę, biogaz i fotowoltaikę
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Dystrybucja

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączanie nowych Klientów
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

Obrót hurtowy

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych

Obrót detaliczny

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Kompleksowa Obsługa Klienta

WYDOBYCIE

20,3% udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce

403 mln ton potencjału wydobywczego 4 obszarów koncesyjnych

7,1 mln ton produkcji netto węgla w 2023 roku

WYTWARZANIE

6,4 GW całkowitej mocy zainstalowanej

501,7 MW mocy zainstalowanej w OZE

21,3 TWh całkowitego wytwarzania energii netto w 2023 roku

DYSTRYBUCJA

2,8 mln Odbiorców usług dystrybucyjnych

124,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

20,0 TWh dostarczonej energii w 2023 roku

OBRÓT

2,7 mln Klientów

22,8 TWh rocznej sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego Klientom detalicznym w 2023 roku

33 Biura Obsługi Klienta

Struktura Grupy ENEA

ENEA-struktura-2904 PL 31032024

1) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Otoczenie rynkowe

Bazowym aktem prawnym polskiego rynku energetycznego jest ustawa Prawo energetyczne, jak również powiązane z nią rozporządzenia/akty wykonawcze wprowadzane najczęściej przez Ministrów Gospodarki bądź Środowiska.

Za moment najistotniejszy w procesie tworzenia się rodzimego rynku uznaje się wejście w życie ustawy Prawo energetyczne z kwietnia 1997 r. W tym samym czasie powołano również Urząd Regulacji Energetyki (URE). Urząd do dziś odpowiada za ustalanie cen za przesył energii elektrycznej, jak również prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej i prawa do emisji dwutlenku węgla. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, krajowe prawodawstwo musiało dostosować się do przepisów UE. Od tego czasu to prawodawstwo europejskie stało się podstawą do tworzenia krajowych uregulowań prawnych odnoszących się do rynku energetycznego. Najważniejszym dokumentem europejskim była Dyrektywa o zasadach wspólnego rynku energii elektrycznej. Istotną zmianą dla polskiego rynku było również wejście w życie w 2007 r. przepisów liberalizujących rynek, które dawały odbiorcom indywidualnym możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego operatora.

Dzisiaj energia elektryczna jest towarem, który jest przedmiotem obrotu na otwartym, konkurencyjnym rynku. Podobnie jak każde inne dobro, energia jest wytwarzana przez wytwórców, następnie odbierana przez rynkowych pośredników, a w efekcie końcowym trafia do klienta indywidualnego, jak również przedsiębiorstw czy instytucji. Energia, podobnie jak każde inne wytworzone dobro, musi być przetransportowana do końcowego odbiorcy, co odbywa się przez sieć przesyłową i dystrybucyjną.

firmy energetyczne

Rynek energetyczny w Polsce opiera się o kilka grup energetycznych, z których najważniejsze poza ENEA to: PGE, TAURON, Energa (Grupa Orlen), ZE PAK oraz E.ON (dawniej: Innogy, działa tylko na obszarze Warszawy). Zgodnie z Prawem Energetycznym, wykonywanie działalności przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wymaga specjalnych zezwoleń (koncesji) wydawanych przez prezesa URE. Wiodącymi dystrybutorami energii elektrycznej w Polsce są: ENEA Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja oraz Energa Operator.
 
Nieustanne dążenie do budowy otwartego i konkurencyjnego rynku opiera się na założeniu, że zarówno wytwarzanie, jak i sprzedaż energii elektrycznej nie podlegają naturalnemu monopolowi. Co więcej, mechanizmy rynkowe, rozumiane jako konkurencja pomiędzy grupami energetycznymi gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) jak również niskich cen energii. Dostęp do taniej energii elektrycznej jest konieczny dla gospodarki, zwłaszcza aby lokalne wyroby przemysłowe mogły konkurować na rynkach międzynarodowych i tym samym tworzyły przewagę konkurencyjną Polski.
 
W lutym 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła Politykę energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040) - nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. Zgodnie z tym dokumentem w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040.

Kluczowe elementy PEP2040 (punktem odniesienia są cele określone na 2020 r.) to:

 • Transformacja energetyczna z uwzględnieniem samowystarczalności elektroenergetycznej.
 • Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%, nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie energetyka wiatrowa i PV), 28% w ciepłownictwie (wzrost o 1 p.p. r/r), 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).
 • Energetyka wiatrowa na morzu - moc zainstalowana osiągnie od ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.
 • Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r.
 • W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej nie będzie przekraczać 56%, a przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5%.

Ponadto, w kwietniu 2021 r. przyjęto program transformacji polskiej energetyki, zakładający m.in. wydzielenie aktywów węglowych.

Ryzyka i szanse związane z klimatem

Szczegółowe informacje znajdują się w "Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2023" stanowiącym rozdział 12 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. i GK ENEA w 2023 roku.

Grupa Kapitałowa ENEA analizuje ryzyko związane z wpływem zmiany klimatu na przedsiębiorstwo (ryzyko związane z przejściem i ryzyko fizyczne) oraz czy oba te rodzaje ryzyk powiązane i w jaki sposób. Ryzyko związane z klimatem formułowane jest jako przyszłe zdarzenie niepewne związane z wpływem zmiany klimatu na przedsiębiorstwo, którego rezultaty mogą mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Grupa Kapitałowa ENEA uwzględnia perspektywę czasową: krótko- (do 2025 r.), średnio- (do 2030 r.) i długoterminową (do 2050 r.). Ryzyko związane z klimatem uwzględnia cały łańcuch wartości.
 

Ryzyka przejścia

Ryzyka przejścia (zwane również ryzykami transformacyjnymi) wynikają z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i można podzielić je następująco:

ryzyko prawne i regulacyjne – zaostrzenie wymogów i obostrzeń prawnych dotyczące aspektów klimatycznych,
ryzyko technologiczne – wyłączenia i zastępowanie aktywów konwencjonalnych innowacyjnymi aktywami,
ryzyko rynkowe – duża zmienność i nieprzewidywalność rynkowych cen energii,
ryzyko utraty wizerunku (reputacji) piętnowanie firm energetycznych wskutek postrzegania sektora energetycznego jako emisyjnego.
Wśród identyfikowanych, głównych czynników ryzyk przejścia związanych ze zmianą klimatów wymienia się:
zaostrzenie wymogów prawnych dotyczących aspektów klimatycznych,
zmianę popytu i oczekiwań Klientów na produkty i usługi dostarczane przez spółki Grupy Kapitałowej ENEA poprzez m.in. rozwój prosumentów, wsparcie dla termoizolacji i budowy rozproszonych źródeł ciepła,
duża zmienność i nieprzewidywalność rynkowych cen energii,
brak możliwości pozyskania kapitału na finansowanie działalności opartych na paliwach nieodnawialnych,
konieczność dokonania restrukturyzacji lub przebranżowienia wynikająca ze zmiany profilu działalności,
wyłączenia i zastępowanie aktywów działających głównie w oparciu o paliwa kopalne,
inne: regulacyjne, finansowe, społeczne, technologiczne etc.
 

Ryzyka fizyczne

Ryzyka fizyczne wynikają ze zmieniającego się klimatu, w tym:
 
ryzyko ostre - wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, wśród których wymienia się:
coraz częściej występujące ekstremalne temperatury niespotykane dotychczas w danych regionach,
wzrost częstotliwości i intensywności występowania silnych i porywistych wiatrów,
ryzyko chroniczne - wynikające z długookresowych zmian klimatu, wśród których wymienia się:
częstsze występowanie temperatur oscylujących wokół 0° Celsjusza zimą,
występowanie łagodniejszych zim pod względem opadów śniegu,
większa intensywność nawałnic, mogąca powodować powodzie o każdej porze roku,
opady o nierównomiernym charakterze, skutkujące dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi nawałnicami,
częstsze występowanie susz oraz związane z tym ograniczenia w dostępie do wody, a także zwiększone ryzyko pożarów,
nasilenie się procesów ewaporacji, czyli samoczynnego i nieregularnego parowania wody z powierzchni zbiorników wodnych i wód płynących, gleby oraz zwilżonej powierzchni przedmiotów martwych, zachodzący głównie pod wpływem promieniowania słonecznego,
postępujące zmiany składu gatunku drzewostanów oraz osłabienie ich kondycji,
ubożejąca bioróżnorodność,
wzrost poziomu wód morskich, podtopienia obszarów przybrzeżnych,
problemy społeczne, związane ze skokowym wzrostem ruchów migracyjnych ludności z terenów dotkniętych ekstremalnymi zmianami klimatu,
problemy społeczne związane z kondycją zdrowotną populacji kraju (choroby klimatozależne).
 

Zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem

Ład Korporacyjny

Opis nadzoru Zarządu i Rady Nadzorczej nad ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu.
Opis roli Zarządu i Rady Nadzorczej w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu.
 
Zasady dotyczące zaangażowania Zarządu i Kierownictwa, w szczególności dotyczące ich obowiązków w odniesieniu do zmiany klimatu, pozwalają zainteresowanym stronom na analizę poziomu świadomości organizacji na temat kwestii związanych z klimatem. Zarząd ENEA S.A. wyznacza oraz akceptuje cele i priorytety Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA. W 2023 r. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju byli odpowiedzialni za zarządzanie kwestiami wpływu GK ENEA na klimat. Nadzór nad realizacją Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r. sprawował Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju. Zarządy spółek Grupy Kapitałowej ENEA odpowiadają za prowadzenie i organizację podległych procesów zgodnie z celami i priorytetami zawartymi w Polityce klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA oraz za zapewnienie terminowego, rzetelnego i kompletnego przekazywania informacji o działalności związanej z klimatem. Za wdrożenie oraz aktualizację Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA odpowiada Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej.
 

Strategia

Opis ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu, które organizacja zidentyfikowała w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasu.
 
Grupa Kapitałowa ENEA analizuje ryzyko związane z wpływem zmiany klimatu na przedsiębiorstwo (ryzyko związane z przejściem i ryzyko fizyczne) oraz oba te rodzaje ryzyka są powiązane i w jaki sposób.
 
Ryzyko związane z klimatem formułowane jest jako przyszłe zdarzenie niepewne związane z wpływem zmiany klimatuna przedsiębiorstwo, którego rezultaty mogą mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Grupa Kapitałowa ENEA uwzględnia perspektywę czasową: krótko- (do 2025 r.), średnio- (do 2030 r.) i długoterminową (do 2050 r.). Ryzyko związane z klimatem uwzględnia cały łańcuch wartości.
W roku 2023 Grupa Kapitałowa ENEA zidentyfikowała, oceniła i monitorowała ryzyka korporacyjne posiadające aspekt klimatyczny według założeń ERM.