Ewa Bagińska

Data powołania: 30 stycznia 2024 r.

Ukończyła prawo na UMK w Toruniu, uzyskała doktorat i habilitację w zakresie prawa cywilnego, a w 2015 r. tytuł profesora nauk prawnych. Ukończyła aplikację sądową (1997). W 1995 r. rozpoczęła pracę naukowo-badawczą w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK w Toruniu, kolejno jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny. Od 1.04.2007 r. pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego UG, którą kieruje od 2012 r. Odbyła półroczne studia na Uniwersytecie w Utrechcie (1994), stypendium Fundacji Fulbright’a (1998/1999), stypendium NATO Advance Science Fellowship (2000/2001) na Columbus School of Law, Catholic University of America w Waszyngtonie.

Specjalizuje się m.in. w prawie odpowiedzialności odszkodowawczej, prawie ubezpieczeniowym, prawie konsumenckim W dziedzinie odpowiedzialności Skarbu Państwa posiada znaczący dorobek naukowy i praktyczny. Ma doświadczenie jako biegły na rzecz Skarbu Państwa w międzynarodowych sporach arbitrażowych, a także jako ekspert w sporach międzynarodowych i krajowych sporach. Współpraca ekspercka z Polską Izbą Ubezpieczeń, w 2012 r. wybrana do Rady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Członkini b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a wcześniej zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2007-2010). Członkini Państwowych Komisji ds. prawniczych egzaminów zawodowych, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2010-2013), Komitetu Nauk Prawnych PAN (2015-2019).

Redaktor naczelna „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, członek redakcji „Państwa i Prawa”. Członek Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (wiceprezes zarządu), Europejskiej Grupy Prawa Deliktowego, Europejskiego Instytutu Prawa (członek Rady Naukowej), Europejskiego Centrum Prawa Deliktowego i Ubezpieczeniowego, Stowarzyszenia Europejskiego Prawa Kontraktowego. Ma duże doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej. Autorka ponad 200 publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego polskiego i porównawczego, w tym 7 monografii polskich i zagranicznych. Opiekun młodej kadry naukowej (12 doktoratów pod jej kierunkiem, recenzje w kilkunastu przewodach habilitacyjnych, ponad 20 przewodach doktorskich, recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora).

Uczestniczyła w latach 2001- 2023 w kilkunastu projektach międzynarodowych finansowanych przez Austriacką Akademię Nauk, Szwajcarską Fundację Narodową (SNF), Komisję UE, zakończonych publikacjami zagranicznymi, kierowała lub wykonywała projekty badawcze w grantach NCN oraz projekt wdrożeniowy pn. Rozwój Innowacji Drogowych (NCBiR, i GDDKiA, lider Politechnika Gdańska).