Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia ENEA S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu ENEA S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nowe zasady związane ze zwoływaniem i uczestnictwem w walnych zgromadzeniach wynikają z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r., na skutek transpozycji Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

Wszystkie Walne Zgromadzenia

Subskrybuj wydarzenia

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.