Zwyczajne Walne Zgromadzenie

24 czerwca 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre (sala GOLDEN II), przy ul. Towarowej 2 w Warszawie, kod pocztowy 00-811

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. („ZWZ”) obradujące w dniu 24 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach ZWZ. Wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 23 lipca 2024 roku o godzinie 12:00 w NYX Hotel Warsaw, piętro pierwsze, sala NYX 1, przy ul. Chmielnej 71, 00-801 Warszawa.

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

DATAZDARZENIE
28.05.2024Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał.

od 28.05.2024

do 10.06.2024

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
do 03.06.2024Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).
do 24.06.2024Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
05.06.2024Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w ZWZ.
do 05.06.2024Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad ZWZ przez ENEA S.A.
08.06.2024Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.
19.06.2024Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.
24.06.2024

Dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie
.pdf 0.2 MB
Projekty uchwał
.pdf 0.4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
.pdf 0.5 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
.pdf 0.3 MB
Raport niezależnego biegłego rewidenta
.pdf 0.2 MB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 0.0 MB
Formularz głosowania
.doc 0.4 MB
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ
.pdf 0.1 MB
Treść uchwał
.pdf 0.3 MB