Raport bieżący nr 9/2024

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 31.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   9/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2024 i nr 8/2024, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pani Agaty Michalskiej-Olek oraz Pana Michała Gniatkowskiego, powołanych w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji.

Pani Agata Michalska-Olek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również zdobyła tytuł doktora nauk prawnych z zakresu działania zarządów i rad nadzorczych spółdzielni. Od 2001 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, będąc członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Znana ze swojej aktywności w działaniach na rzecz adwokatury, takich jak organizacja konferencji i szkoleń, była również członkiem Komisji Medycznej przy Wojewodzie Wielkopolskim w I kadencji od 2012 r. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada uprawnienia Mediatora. Jako wykładowca, prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa podatkowego i prawa pracy. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym w rodzinnym Poznaniu. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach prawniczych.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych oraz umów handlowych dla Urzędów Gmin i różnych sektorów, także sektora energetycznego. Jej praktyka obejmuje obsługę prawną dla przedsiębiorstw z zakresu branży budowlanej, spożywczej i IT, w szerokich aspektach związanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczących regulowania stanów prawnych. Specjalizuje się także w sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych oraz umów z zakresu obrotu nieruchomościami.

Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Rema S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agata Michalska-Olek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Agata Michalska-Olek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Gniatkowski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Gniatkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

źródło: biznes.pap.pl