Raport bieżący nr 8/2024

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 30.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   8/2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały na mocy których dokonało, z tym samym dniem, następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji:

odwołano:

- Pana Romana Stryjskiego,

- Pana Pawła Mariana Łąckiego,

- Panią Anetę Olgę Kordowską,

powołano:

- Panią Ewę Bagińską,

- Pana Zbigniewa Szymczaka,

- Pana Piotra Szymanka,

- Pana Michała Gniatkowskiego,

- Panią Monikę Starecką.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe wymagane informacje na temat ww. osób.

Pozostałe informacje zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

źródło: biznes.pap.pl