Raport bieżący nr 13/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2022 rok
Data: 07.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 7 marca 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za 2022 rok, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 2022 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 30 118 mln zł,

- EBITDA: 2 220 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 275 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 119 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 45 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 2 533 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,73.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 611 mln zł,

- Wytwarzanie: 310 mln zł,

- Dystrybucja: 1 329 mln zł,

- Obrót: -76 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 8,4 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,2 TWh, w tym 1,9 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 20,3 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 23,7 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w 2022 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2021 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu wydobycia węgla, który został skompensowany wyższą ceną sprzedaży. Jednocześnie odnotowano wzrost kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (spadek marży na wytwarzaniu powiązany ze wzrostem kosztów węgla i praw do emisji CO2, wzrost kosztów stałych) oraz w Segmencie OZE (głównie wzrost kosztów zużycia biomasy oraz niższa produkcja energii elektrycznej netto ze źródeł odnawialnych).

W Obszarze Dystrybucja odnotowano spadek wyniku EBITDA w efekcie wyższego poziomu kosztów operacyjnych, pomimo zrealizowania wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót niższa strata EBITDA spowodowana jest wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższy wynik z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za IV kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 7 386 mln zł,

- EBITDA: 146 mln zł,

- Strata przed opodatkowaniem: -825 mln zł,

- Strata netto okresu sprawozdawczego: -788 mln zł,

- Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej: -743 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 861 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: -65 mln zł,

- Wytwarzanie: 29 mln zł,

- Dystrybucja: 347 mln zł,

- Obrót: -148 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,2 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,0 TWh, w tym 0,5 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,9 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2022 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 425 mln zł,

- EBITDA: -61 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 2 276 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 2 448 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają odwrócenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 1 020 mln zł oraz zawiązanie rezerwy w segmencie obrotu w wysokości ok. 368 mln zł, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2023 z dnia 2 marca 2023 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raportach okresowych ENEA S.A. i GK ENEA za rok 2022, których publikację zaplanowano na 22 marca 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl