Raport bieżący nr 66/2022

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 18.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   66/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały na mocy, których dokonało, z tym samym dniem następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji:

odwołano:

- Pana Pawła Andrzeja Koroblowskiego.

powołano:

- Panią Anetę Kordowską,

- Pana Pawła Łąckiego,

- Pana Piotra Zborowskiego.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Łąckiego i Pana Piotra Zborowskiego.

Pan Paweł Łącki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Od 2012 roku wykonuje zawód adwokata, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Poznaniu. Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego. Jest autorem szeregu artykułów naukowych opublikowanych w najważniejszych czasopismach prawniczych w Polsce.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego - zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i kapitału zagranicznego. Doradzał klientom w aspektach regulacyjnych, transakcyjnych oraz w zakresie kształtowania złożonych relacji kontraktowych. Przeprowadzał liczne audyty prawne (due diligence) oraz reprezentował klientów w precedensowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Pan Paweł Łącki był Członkiem Rady Nadzorczej KDPW S.A. oraz ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Łącki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Łącki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Zborowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2021 roku jest wiceprezesem zarządu Banku Pekao S.A. Wcześniej pełnił w banku funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę z ramienia banku z grupą PZU S.A.

Pracował m. in. w organach administracji rządowej. Pełnił funkcje doradcze w przedsiębiorstwach komercyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Zborowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Piotr Zborowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pani Anety Kordowskiej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym, po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

źródło: biznes.pap.pl