Raport bieżący nr 59/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. skutków przyjęcia celu produkcyjnego na 2023 rok przez spółkę zależną Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. dla podmiotów z GK ENEA
Data: 30.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   59/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2022, Zarząd ENEA S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 30 września 2022 roku powziął informację o otrzymaniu, przez spółkę ENEA Trading sp. z o.o. ["ENEA Trading"] od spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ["LWB"] pism, w których LWB wskazała na kontynuację okoliczności wpływających na wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi z Grupy Kapitałowej ENEA ["GK ENEA"] na dostawy węgla kamiennego w perspektywie roku 2023. Zgodnie z przekazaną w ww. pismach informacją LWB szacuje, że niewykonanie umów zawartych ze spółkami ENEA Wytwarzanie, ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Ciepło w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości dostarczenia wolumenu ok. 0,331 mln ton węgla w 2023 roku.

Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania wpływu zaistniałej sytuacji na konieczność oraz wolumen węgla kamiennego wymaganego do zakupu przez spółki wytwórcze GK ENEA od innych dostawców niż LWB oraz przyszłe wyniki GK ENEA, w tym wysokości ew. rezerw z tego tytułu pozostają w toku.

źródło: biznes.pap.pl