Raport bieżący nr 50/2022

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy poręczenia za zobowiązania ENEA Elektrownia Połaniec
Data: 26.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   50/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2022 z 7 lipca 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 26 lipca 2022 roku zawarł aneks do umowy poręczenia z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. ("IRGiT") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Elektrownia Połaniec S.A. ("Umowa"). Aneks zwiększa kwotę udzielonego poręczenia o 6.800.000.000 PLN, tj. do kwoty 10.800.000.000 PLN. Podwyższenie kwoty poręczenia ma na celu optymalizację portfela zabezpieczeń wnoszonych do IRGiT.

W związku z zawarciem powyższego aneksu, Emitent dostarczy akt notarialny zawierający oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty udzielonego poręczenia, tj. do kwoty 10.800.000.000 PLN. IRGiT będzie mieć prawo do wszczęcia postępowania sądowego w sprawie nadania powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

źródło: biznes.pap.pl