Raport bieżący nr 48/2022

Tytuł raportu: Zawarcie umowy poręczenia za zobowiązania ENEA Elektrownia Połaniec
Data: 07.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   48/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 7 lipca 2022 roku zawarł umowę poręczenia z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. ("IRGiT") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Elektrownia Połaniec S.A. ("Spółka Zależna") do kwoty 4.000.000.000 PLN ("Umowa"). Poręczenie obejmuje wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez Spółkę Zależną z tytułu dokonywanych przez IRGiT rozliczeń transakcji.

Poręczenie zostaje udzielone do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

W związku z zawarciem Umowy poręczenia, Emitent dostarczył akt notarialny zawierający oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty udzielonego poręczenia, tj. do kwoty 4.000.000.000 PLN. IRGiT będzie mieć prawo do wszczęcia postępowania sądowego w sprawie nadania powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2023 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

źródło: biznes.pap.pl