Raport bieżący nr 41/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. kandydatów do Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
Data: 21.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   41/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2022 i nr 33/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji przewidziane jest w ramach punktu 15 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Pan Mariusz Damasiewicz jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie Fizyki Komputerowej. W 2014 roku ukończył także studia podyplomowe w zakresie Energetyka Cieplna oraz w 2017 roku studia podyplomowe w zakresie Przemysłowe Systemy Sterowania. Od 2008 roku jest zatrudniony w Elektrowni Połaniec, gdzie pracował na stanowiskach Obchodowego bloku, Operatora bloku, Specjalisty ds. Eksploatacji, Kierownika Działu Strategii i Rozwoju. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Biura ds. Eksploatacji. Od 2021 roku jest Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych Uprawniających do zajmowania się Eksploatacją Urządzeń i Sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska), Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki kierunek Elektrotechnika, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

- Od 1986 roku zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej ENEA i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru.

- Aktualnie zatrudniony w ENEA Operator Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice.

- Od 2019 roku członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. - z wyboru załogi.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy:

- 12.1998 r. - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- 10.2013 r. - Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w ENEA Operator Sp. z o.o.

- 10.2010 r. - Kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa - Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. - kurs zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pan Mariusz Romańczuk - Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; inżynier, kierunek eksploatacja złóż surowców mineralnych, magister inżynier, kierunek górnictwo podziemne. Ukończone studia podyplomowe; Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2019 oraz "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego" w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 2020. Cała kariera zawodowa od 1989 roku, związana z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A., od 2019 roku, na stanowisku Kierownika Działu Techniki Strzałowej. Doświadczenie zawodowe na wszystkich stanowiskach od szeregowego pracownika do kierownika działu. W latach 2017 - 2020 członek Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z wyboru załogi.