Raport bieżący nr 38/2022

Tytuł raportu: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
Data: 09.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   38/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z treścią wydanego Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr ONP/2022/048, 10 czerwca 2022 r. nastąpi rejestracja w KDPW 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości 1,00 zł każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].