Raport bieżący nr 36/2022

Tytuł raportu: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D
Data: 08.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   36/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje o oświadczeniu nr 505/2022 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda ("Akcje Serii D") oraz nadaniu im kodu ISIN PLENEA000013, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLENEA000013.

Rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLENEA000104 w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii D do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLENEA000013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii D zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].