Raport bieżący nr 12/2022

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wniosku o zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia
Data: 07.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   12/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2022, 2/2022, 3/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że z przyczyn niezależnych od Emitenta, w dniu 7 marca 2022 roku Zarząd podjął uchwałę o zwróceniu się do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki, o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 10 marca 2022 roku ("NWZ"), do dnia 8 kwietnia 2022 roku w zakresie dotyczącym głosowania nad uchwałami w sprawie emisji akcji serii D. Jednocześnie intencją Zarządu Spółki jest przeprowadzenie w dniu 10 marca 2022 roku. głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki zamieszczoną w punkcie 6 planowanego porządku obrad NWZ.

Emitent informuje ponadto, że trwają aktualnie prace nad przygotowaniem umowy inwestycyjnej w przedmiocie potencjalnego objęcia przez Skarb Państwa nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D.