Raport bieżący nr 6/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. oddalenia powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 27.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2020 z 23 listopada 2020 roku dotyczącego wniesienia przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu ("MZZ Synergia") powództwa o uchylenie uchwał nr 7, 8, 9 oraz 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 30 lipca 2020 roku oraz działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy datowanego na 25 stycznia 2022 roku wyroku oddalającego powództwo MZZ Synergia, zasądzającego jednocześnie na rzecz Spółki zwrot kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny.