zajawka01
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Neutralność klimatyczna do 2050 r. – Enea zaktualizowała Strategię Rozwoju Grupy

Zielona zmiana Enei to nadrzędny cel zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Enea. Koncern energetyczny stawia na zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy. Enea będzie rozwijała odnawialne źródła energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego.

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r. wpisuje się w założenia transformacji energetycznej kraju. Biorąc pod uwagę otoczenie, jednym z głównych założeń Strategii Rozwoju Enei jest wydzielenie ze struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych.

Nowa Enea – na drodze do Zielonej zmiany

– Jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej będziemy prowadzić działalność przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Nadrzędnym celem zaktualizowanej strategii jest „Zielona zmiana Enei”. Rozumiemy ją jako zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Najbliższe lata w energetyce to czas dynamicznych zmian, transformacji, która w Polsce jest szczególnym wyzwaniem. Aktualizacja naszej Strategii to nie tylko dostosowanie się do nowych realiów, ale i pomysł na nową Eneę w zmieniającej się branży energetycznej – dodał Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Nową Misją Enei jest racjonalna i efektywna realizacja transformacji polskiej energetyki. Dostarczanie klientom niezawodnych produktów i usług będzie odbywać się przy jednoczesnym budowaniu trwałych relacji, opartych na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartości. W wizji, Enea to koncern, który jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług wyznaczający nowe trendy w czasach transformacji energetycznej.

Enea planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE odbywać się będzie poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów, a także przy współudziale partnerów biznesowych.

– Do 2030 r. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wzrośnie w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a w perspektywie 2040 r. o kolejne 2 GW. W połączeniu z wydzieleniem aktywów węglowych pozwoli to zdecydowanie obniżyć emisje CO2 już w perspektywie 2030 r. – przekazuje Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Inwestycje, kluczowe kierunki Grupy

Grupa Enea zamierza przeznaczyć w perspektywie 2023-2042 ponad 68 mld zł na inwestycje, z czego ok. 14 mld zł na projekty związane z OZE. Wśród nich: farmy wiatrowe na morzu, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie, a także magazyny energii. W pierwszej kolejności będą to magazyny dedykowane OSD, a także dopełniające już istniejące i budowane instalacje wytwórcze OZE. W przyszłości oferta będzie kierowana do odbiorców indywidualnych, a także przemysłu.

W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, firma chce wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy ok. 1,9 GW w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Konwencjonalne, niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE.

W zaktualizowanej Strategii, w dystrybucji, Enea zakłada konieczność przygotowania OSD do zmieniającego się rynku energii. Stąd założenia inwestycji w ten obszar przeszło 42 mld zł w latach 2023-2042. Wyzwaniem najbliższych lat będzie rozwój inteligentnej sieci energetycznej. To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie świadczenia nowych usług, zarówno przez dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej.

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy będzie wprowadzanie do oferty produktów multienergetycznych, nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi. Grupa planuje rozwój obszaru handlu hurtowego i nowych linii biznesowych przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności obsługi klientów.

Zrównoważony rozwój

Grupa Enea jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej będzie prowadzić działalność przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Grupy Enea wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Grupa Enea poważnie podchodzi do kwestii związanych z odpowiedzialnością za rynek oraz swoich interesariuszy. Mając świadomość, że jej kluczowym aktywem w tych relacjach jest budowana od wielu lat wiarygodność, zgodnie z agendą Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), Grupa w dalszym stopniu będzie aspirować do miana lidera zaufania.

Enea będzie odpowiedzialnym partnerem w zrównoważonym zarządzaniu niezawodnością i ciągłością dostaw energii, zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem, dbającym o ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko oraz w zarządzaniu innowacyjnością i rozwojem technologicznym. Ponadto Grupa Enea będzie odpowiedzialnym partnerem w zakresie społecznego zaangażowania i rozwoju społeczności lokalnych oraz zrównoważonym zarządzaniu relacjami z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

***

Enea zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:

Slajd 13

13 kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea:

 1. Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz;
 2. Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore);
 3. Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE Grupy Enea;
 4. Rozwój instalacji hybrydowych;
 5. Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz – jako paliwo przejściowe; biomasa; RDF);
 6. Rozwój inteligentnej sieci energetycznej;
 7. Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii;
 8. Rozwój obszaru handlu hurtowego Grupy Enea (prop-trading, origination);
 9. Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;
 10. Ekspansja sprzedaży i lojalizacja Klientów;
 11. Rozwój Nowych Linii Biznesowych;
 12. Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii);
 13. Zwiększanie efektywności obsługi Klientów Grupy Enea.

Wybrane cele Strategiczne Grupy Enea:

 • Cel nadrzędny: Zielona zmiana Enei – zrównoważona transformacja budująca wzrost wartości Grupy Kapitałowej Enea.
  • Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii opartych na nowoczesnych technologiach
  • Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Grupy Enea
  • Rozwój nowych linii biznesowych dla oferowania Klientom nowych produktów nie tylko energetycznych
  • Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi
  • Efektywny model operacyjny Grupy Enea dostosowany do zmieniającej się Grupy

 

Raport bieżący nr 39/2021 Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku