Raport bieżący nr 39/2021

Tytuł raportu: Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku
Data: 15.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   39/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent", "ENEA") informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku" ("Strategia") Spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji zaktualizowaną Strategię.

Grupa Kapitałowa ENEA ("GK ENEA", "Grupa") jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej oraz chcąc sprostać innym globalnym wyzwaniom, zakłada prowadzenie swojej działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Działając zgodnie z założeniami dotyczącymi transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, Grupa podejmuje działania w zakresie wydzielenia ze swoich struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych.

Zgodnie ze zaktualizowaną misją: "ENEA, racjonalnie i efektywnie realizując transformację polskiej energetyki, dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów, budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartościach".

Kluczowe kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy w horyzoncie 2030 roku z perspektywą 2040 roku, dlatego zdefiniowano następujące kluczowe kierunki rozwoju:

1) Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz;

2) Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore);

3) Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE GK ENEA;

4) Rozwój instalacji hybrydowych;

5) Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz - jako paliwo przejściowe; biomasa; RDF);

6) Rozwój inteligentnej sieci energetycznej;

7) Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii;

8) Rozwój obszaru handlu hurtowego GK ENEA (prop-trading, origination);

9) Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;

10) Ekspansja sprzedaży i lojalizacja Klientów;

11) Rozwój Nowych Linii Biznesowych;

12) Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii);

13) Zwiększanie efektywności obsługi Klientów GK ENEA.

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy.

W związku z powyższym celem nadrzędnym GK ENEA jest zrównoważona transformacja budująca wzrost wartości Grupy Kapitałowej ENEA. Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele:

W Perspektywie Właściciela:

- Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii opartych na nowoczesnych technologiach;

- Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania Klienta;

- Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK ENEA;

- Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

- Wdrażanie innowacji i nowych technologii we wszystkich obszarach funkcjonowania GK ENEA.

W Perspektywie Klienta:

-Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami;

- Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb Klienta;

- Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;

- Rozwój nowych linii biznesowych dla oferowania Klientom nowych produktów nie tylko energetycznych.

W Perspektywie Procesów:

-Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi;

- Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji;

- Spójne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli operatorów biznesu na powierzonym majątku.

W Perspektywie Rozwoju:

- Nowoczesny, transparentny i etyczny Ład Organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK ENEA;

- Efektywny model operacyjny GK ENEA dostosowany do zmieniającej się Grupy;

- Postępowa edukacja uwzględniająca wyzwania transformacji.

ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:

1. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku i 3 580 MW w 2040 roku, liczony względem roku 2020 (nie uwzględniając przy tym mocy istniejącego już tzw. "Zielonego Bloku" należącego do ENEA Elektrownia Połaniec);

2. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku, a do 2050 roku GK ENEA planuje osiągnąć neutralność klimatyczną;

3. udział w sprzedaży energii elektrycznej do Klientów GK ENEA w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku;

4. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 74,59 minut w 2030 roku oraz 70 minut w 2040 roku;

5. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,02 w 2030 roku oraz 1,93 w 2040 roku;

6. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,14% w 2030 roku oraz 5,0% w 2040 roku;

7. wskaźnik ROE GK ENEA na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku;

8. wskaźnik ROA GK ENEA na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku;

9. udział EBITDA GK ENEA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA GK ENEA.

Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku, o których mowa w punktach 1.÷2. oraz 7.÷9. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza GK ENEA.

Grupa szacuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 68 mld zł w perspektywie lat 2023-2042, w tym:

1. Obszar dystrybucji - 42,5 mld zł;

2. Budowa i dalsza modernizacja bloków gazowo-parowych - 5,8 mld zł;

3. Inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii - 13,8 mld zł;

4. Pozostała działalność GK ENEA (w tym m.in. segment ciepła) - 6,2 mld zł.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Termin ROE to wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. Return on Equity) określający poziom zysku, wygenerowanego z kapitału własnego [zysk netto (strata) okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego]. Natomiast ROA to wskaźnik rentowności aktywów (ang. Return on Assets) określający poziom zysku, który udało się wygenerować w oparciu o posiadane aktywa [zysk netto (strata) okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość aktywów ogółem na koniec okresu sprawozdawczego]. Wskazane powyżej wskaźniki odnoszą się do danych skonsolidowanych GK ENEA i są standardowymi wskaźnikami miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższe definicje oraz metodologie jej obliczania są takie same, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

Emitent wskazuje przy tym, iż niezależnie od dołożenia należytej staranności, mając na względzie okres obowiązywania Strategii oraz możliwość wystąpienia czynników o charakterze zewnętrznym, jak również wynikająca z powyższego nieprzewidywalność czynników mogących wpływać na przedstawione w Strategii wskaźniki i ich wartości, nie mogą być one traktowane jako prognozy operacyjne lub finansowe, a jedynie jako mierniki realizacji Strategii, do których dążyć będzie Spółka w okresie jej obowiązywania.

Ponadto poniżej zamieszczono wyjaśnienie terminów technicznych oraz branżowych, jakie zostały ujęte w Strategii.

Termin OSD oznacza operatora systemu dystrybucyjnego, którym jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej. Sformułowanie RDF oznacza paliwo alternatywne w formie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych (ang. Refuse Derived Fuel), które może zostać wykorzystane jako paliwo inne, niż paliwa konwencjonalne. Określenie prop-trading to działalność spółki obrotu polegająca na wypracowywaniu zysku w oparciu o obrót na własny rachunek kontraktami na rynkach giełdowych, natomiast termin origination to rozwój działalności spółki obrotu w zakresie handlu hurtowego o produkty niestandardowe. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta), SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta). Przez Nową Linię Biznesową rozumie się każdą nową działalność / produkt / usługę zrealizowaną poza działalnością podstawową GK ENEA, na podstawie której GK ENEA osiągnie przychód po jej wprowadzeniu do sprzedaży przez GK ENEA.