Raport bieżący nr 25/2021

Tytuł raportu: Rozstrzygnięcie w sprawie pomocy publicznej otrzymanej przez spółkę zależną ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Data: 09.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   25/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2021 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną ENEA Elektrownia Połaniec S.A. ("EEP") w tym samym dniu, decyzji Ministra Klimatu i Środowiska o umorzeniu w całości postępowań, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021.

W toku trwających postępowań administracyjnych EEP przedłożyła wyjaśnienia poparte opinią akredytowanej jednostki, które potwierdziły spełnienie przez EEP przesłanek uzasadniających otrzymanie pomocy publicznej.

EEP nie zamierza korzystać z przysługującego jej prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zostaną przesłanie niezwłocznie do Ministra Klimatu i Środowiska.