Raport bieżący nr 6/2021

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Data: 28.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] ("Rozporządzenie"), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 r.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:

QSr za I kwartał 2021 r. – 27 maja 2021 r.

QSr za III kwartał 2021 r. – 25 listopada 2021 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

PSr za I półrocze 2021 r. – 16 września 2021 r.

Raport roczny:

R – raport jednostkowy roczny za 2020 r. – 25 marca 2021 r.

RS – raport skonsolidowany roczny za 2020 r. – 25 marca 2021 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Emitent informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r.

Ponadto Emitent informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w § 61 ust. 4 Rozporządzenia zostanie przekazane wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym tj. w dniu 25 marca 2021 r.