Raport bieżący nr 54/2020

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 16.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Rafała Marka Muchy, powołanego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych.

Pan Rafał Marek Mucha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi, rachunkowości oraz rynku nieruchomości, kursy i seminaria w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw, ochrony środowiska oraz prawa. Posiada certyfikat księgowy. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 2016 r. do 2020 r. związany był z Grupą Kapitałową PGE. W 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w latach 2016-2020 był zastępcą dyrektora oddziału i jednocześnie dyrektorem ekonomiczno-finansowym w PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W latach 2002-2016 zarządzał Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie, a od sierpnia do grudnia 2012 r. pełnił obowiązki dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w sektorze bankowym, gdzie zajmował się głównie oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw na potrzeby udzielania kredytów, w tym także restrukturyzacją zadłużenia. Prowadził działalność gospodarczą i współpracował zawodowo z kancelarią adwokacką.

W latach 2015-2020 prowadził zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, dzieląc się swoim doświadczeniem z przyszłymi pracownikami administracji publicznej. Od czerwca do listopada 2019 r. sprawował funkcję posła na Sejm.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Marek Mucha nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Rafał Marek Mucha nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].