Raport bieżący nr 44/2020

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 07.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2020

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 października 2020 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 6 października 2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji Statutu w zakresie: (i) zmiany § 20 ust. 3 pkt 8), § 20 ust. 4, § 20 ust. 3 pkt 3) lit. a), § 20 ust. 2 pkt 5), § 11 ust. 2 pkt 7), § 11 ust. 2 pkt 9), § 11 ust. 2 pkt 10), § 11 ust. 2 pkt 12), § 20 ust. 3 pkt 2), § 20 ust. 3 pkt 4), § 20 ust. 3 pkt 6), § 20 ust. 3 pkt 7), § 20 ust. 3 pkt 10), (ii) uchylenia w całości § 40 ust. 3, (iii) dodania w § 11 po ust. 8 nowego ust. 9, (iv) uchylenia w całości § 20 ust. 5 pkt 4), (v) zmiany § 22 ust. 7, § 27 ust. 1, § 27 ust. 4, § 27 ust. 5, § 29 ust. 4, § 30, § 6 ust. 3, (vi) uchylenia w całości § 7, (vii) zmiany § 11 ust. 4 pkt 2), § 13 ust. 6, § 13 ust. 8 lit. d), § 17 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 10) lit. b, § 20 ust. 5 pkt 5) lit. b, § 24 ust. 1, § 31 ust. 2, § 36 ust. 1, § 36 ust. 3 pkt 1), § 36 ust. 3 pkt 3) lit. d), § 36 ust. 4, (viii) dodania w § 40 Statutu Spółki po ust. 7 nowego ust. 8.

Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał odpowiednio nr 25-27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 30 lipca 2020 roku.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego w jednolitym tekście Statutu uwzględniającym ww. zmiany.