Nowy raport zrównoważonego rozwoju Enei opublikowany (1).jpg

Nowy raport zrównoważonego rozwoju Enei opublikowany

Grupa Enea po raz dziewiąty podsumowuje swoją działalność w raporcie zrównoważonego rozwoju. Raport przedstawia pozafinansowe aspekty funkcjonowania oraz działania Grupy na rzecz budowania równowagi pomiędzy wzrostem ekonomicznym i bezpieczeństwem energetycznym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju - przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania niefinansowego - jest już dostępny tradycyjnie w wersji online.

Raport prezentuje odpowiedzialne podejście Grupy Enea do poszczególnych obszarów zrównoważonego rozwoju. Zawiera nie tylko opisy najważniejszych działań podejmowanych w 2019 r. na rzecz pracowników, klientów, rozwoju lokalnego czy ochrony środowiska, ale także obszerne wykazy regulacji obowiązujących w poszczególnych spółkach, tworzących kulturę organizacyjną i ład korporacyjny w Grupie. W publikacji znalazł się również szczegółowy opis ryzyk wiążących się z działalnością Grupy Enea oraz sposobów zarządzania nimi. Całość dopełniają dane liczbowe ułatwiające analizę przedstawionych informacji.

Niezmiennym elementem naszego podejścia do biznesu jest działanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Pracujemy w sposób odpowiedzialny, transparentny i etyczny, a podejmowane przez Grupę aktywności biznesowe uwzględniają potrzeby społeczności, wśród których i na rzecz których pracujemy. W najnowszym raporcie prezentujemy nie tylko aktualnie prowadzone działania, ale także cele strategiczne oraz konkretne zobowiązania na przyszłość. Wśród nich należy wymienić plan transformacji aktywów wytwórczych w naszej Grupie, którego wdrożenie zapewni zwiększenie udziału w produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji CO2 powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Raport wskazuje najważniejsze inwestycje i modernizacje, które wspierają osiąganie krajowych i europejskich celów klimatycznych i dostosowują Grupę Enea do rygorystycznych unijnych standardów środowiskowych. Opisano w nim ponadto działania na rzecz modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej, których celem jest m.in. zwiększanie potencjału sieci w zakresie odbioru energii z rozproszonych źródeł odnawialnych.

Opublikowany online dokument prezentuje kulturę organizacyjną Grupy Enea oraz jej wartości. Znalazły się w nim m.in. szczegółowe informacje o stosowanej polityce przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji, opis mechanizmów dialogu z pracownikami i stroną społeczną oraz realizowanych programów, których celem jest rozwój kompetencji i zwiększanie motywacji kadry. Istotna część została poświęcona działaniom na rzecz poprawy jakości i niezawodności świadczonych usług oraz inicjatywom na rzecz rozwoju gospodarczego kraju i poszczególnych regionów. Osobne rozdziały dotyczą licznych projektów społecznych Grupy, realizowanych wspólnie z partnerami. Wspierają one m.in. edukację, sport, profilaktykę zdrowotną czy też seniorów.

Po raz kolejny, równolegle z publikacją raportu zrównoważonego rozwoju za 2019 rok, Enea publikuje interaktywną odsłonę raportu rocznego Grupy za 2019 rok, który został ogłoszony na początku czerwca br.

Z publikacjami można się zapoznać na stronie internetowej: https://raport2019.csr.enea.pl/.