Raport bieżący nr 24/2020

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu
Data: 04.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2020

Zmiany w składzie Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że 4 czerwca 2020 roku Pan Mirosław Kowalik złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ENEA S.A. oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 5 czerwca 2020 roku. Pan Mirosław Kowalik nie podał przyczyn rezygnacji.

Jednocześnie w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 6 czerwca 2020 roku, Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Szczeszka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy licząc od dnia delegowania.

Pan Paweł Szczeszek został powołany do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 maja 2020 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2020. Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wymagane oświadczenia przekazane w związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].