Raport bieżący nr 20/2020

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
Data: 27.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 27 maja 2020 roku oświadczeń Ministra Aktywów Państwowych z tego samego dnia o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania i odwołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami Minister Aktywów Państwowych korzystając z ww. uprawnienia z dniem 27 maja 2020 roku odwołał z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Nieściora i jednocześnie powołał z tym samym dniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Szczeszka.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji.

Od grudnia 2018 do 26 maja 2020 Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA. W latach 2017–2018 Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.

Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis sp. z o.o., Jelcz sp. z o.o. oraz Geotermia Podhalańska S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Szczeszek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Szczeszek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].