Raport bieżący nr 13/2020

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 20.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 19 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołani zostali:

- Pani Izabela Felczak-Poturnicka, jednocześnie została jej powierzona funkcja Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Mariusz Fistek.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osób.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka jest absolwentką ekonomii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła także studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe związane, m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wcześniej piastowała funkcję Zastępcy Dyrektora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2016 i 2018 roku oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Ponadto zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek: PKN ORLEN S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także członek dwóch zespołów eksperckich przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, które Pełniły Funkcje Publiczne. Laureatka konkursu Brylanty Łazarskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Felczak-Poturnicka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Izabela Felczak-Poturnicka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Fistek jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Mec. Fistek uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) w Apsley Business School of London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych uzyskując stopień naukowy LL.M. Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Prowadzi szkolenia jako trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej.

Mec. Mariusz Fistek od 2014 roku jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A. Nadto, reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, odpowiedzialności odszkodowawczej. Posiada doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego. Jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Fistek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Mariusz Fistek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].