Raport bieżący nr 1/2020

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Data: 24.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (dalej: "Rozporządzenie"), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:

QSr za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r.

QSr za III kwartał 2020 r. – 26 listopada 2020 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

PSr za I półrocze 2020 r. – 3 września 2020 r.

Raport roczny:

R – raport jednostkowy roczny za 2019 r. – 26 marca 2020 r.

RS – raport skonsolidowany roczny za 2019 r. – 26 marca 2020 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Emitent informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w §61 ust. 4 Rozporządzenia zostanie przekazane wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym tj. w dniu 26 marca 2020 r.