Raport bieżący nr 25/2019

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 16.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2019

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2019 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 12 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji Statutu w zakresie zmiany treści w § 11 ust. 4 i ust. 5, dodanie w § 12 ust. 3, zmiany treści w § 20 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 10), dodanie w § 20 ust. 2 pkt 13), zmiany treści w § 20 ust. 3 i ust. 4 oraz zmiany treści w § 36. Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał odpowiednio nr 36 - 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 20 maja 2019 roku.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego w jednolitym tekście Statutu uwzględniającym ww. zmiany.