Raport bieżący nr 22/2019

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji ENEA S.A.
Data: 31.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2014 w sprawie zawarcia przez ENEA S.A. (Spółka, Emitent) umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł (Program) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji do kwoty 1 mld zł w ramach Programu. Intencją Spółki jest przeprowadzenie powyższej emisji w II kwartale 2019 roku.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Spółka planuje oferować obligacje w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne. Zakładany termin zapadalności obligacji będzie wynosił 5 lat od daty emisji, a celem emisji jest refinansowanie zadłużenia Spółki.

Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym m.in. po uwzględnieniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji. Ostateczne informacje dotyczące marży i pozostałych parametrów obligacji, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent w ramach Programu wyemitował obligacje o łącznej wartości 1,5 mld zł.