Raport bieżący nr 18/2019

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 21.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 20 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.:

Odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej:

-Pana Pawła Koroblowskiego.

Powołano, ze skutkiem od dnia 21 maja 2019 roku Członków Rady Nadzorczej X kadencji:

-Pana Michała Dominika Jaciubek,

-Pana Macieja Mazur,

-Pana Mariusza Pliszka,

-Pana Stanisława Kazimierza Hebda, jednocześnie powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

-Pana Pawła Andrzeja Koroblowskiego,

-Pana Romana Stryjskiego, jako członka niezależnego,

-Pana Ireneusza Kulka, jako członka posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

-Pana Piotra Mirkowskiego, jako członka niezależnego,

-Pana Pawła Jabłońskiego.

Pozostałe informacje nt. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].