Raport bieżący nr 55/2018

Tytuł raportu: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
Data: 19.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2018

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku ("NWZ") oraz raportu bieżącego nr 54/2018 w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie upoważnienia NWZ w dniu 18 października 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ENEA S.A. uwzględniającego treść uchwał dotyczących zmiany Statutu opublikowanych w ww. raporcie bieżącym nr 34/2018.

Spółka w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu ENEA S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].