Raport bieżący nr 54/2018

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 10.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie treści uchwał związanych ze zmianami Statutu dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 października 2018 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmiany polegającej na uchyleniu w § 20 ust. 2 pkt 2, zmianie w § 20 ust. 5 pkt 5, zmianie § 23, uchyleniu w § 40 ust. 4, zmianie w § 40 ust. 5 oraz dodaniu w § 40 ust. 7.

Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w przywołanym raporcie bieżącym nr 34/2018.

Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwały nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2018 roku.