Enea Wytwarzanie modernizuje bloki energetyczne klasy 500 MW.jpg

Enea Wytwarzanie modernizuje bloki energetyczne klasy 500 MW

W Elektrowni Kozienice trwa modernizacja dwóch bloków energetycznych o mocy 560 MW każdy. To część działań Enei Wytwarzanie zwiększających sprawność i efektywność jednostek wytwórczych, jednocześnie dostosowujących je do wymogów dyrektywy IED oraz kBAT.

Trwająca modernizacja ma na celu zwiększenie efektywności wytwarzania energii i dostosowanie jednostek wytwórczych Enei Wytwarzanie do wymagań środowiskowych, określonych w Dyrektywie IED w zakresie emisji tlenków azotu do atmosfery, poprzez zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR).

W ramach modernizacji zakończono prace przy bloku nr 10, którego synchronizacja z krajowym systemem elektroenergetycznym miała miejsce w maju 2018 r.

– Końcowe efekty zrealizowanych prac modernizacyjnych to wzrost efektywności wytwarzania, zwiększenie mocy turbozespołu, a dzięki zabudowie instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) mają one również wymiar środowiskowy – podkreśla Antoni Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie. 

Trwają także zaawansowane prace modernizacyjne bloku numer 9. Swoim zakresem obejmują one główne urządzenia wytwórcze w obszarach mechanicznym, elektrycznym, automatyki i sterowania oraz budowlanym. Modernizację turbozespołu prowadzi firma GE Power.

Ze względu na konieczność podjęcia nieprzewidzianych w pierwotnym kontrakcie prac dodatkowych, które zostały zdiagnozowane po rozpoczęciu robót, niezbędne jest przesunięcie terminu odbioru jednostki nr 9. Enea Wytwarzanie i wykonawca – GE Power prowadzą rozmowy w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy. Dotychczas obowiązującym terminem uruchomienia bloku nr 9 był koniec stycznia 2019 r.

Zmiana terminu odbioru bloku nr 9 nie będzie miała istotnego wpływu na plany wytwórcze Enei Wytwarzanie w 2019 r., które w założeniu będą wyższe niż tegoroczne.

Modernizacja bloków klasy 500 MW wpisuje się w politykę Grupy Enea w zakresie dostosowania jej jednostek wytwórczych do wymagań środowiskowych określonych w Dyrektywie IED oraz konkluzji BAT. Jest częścią planu poprawy sprawności wytwarzania, zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy i redukcji emisyjności.