Raport bieżący nr 16/2018

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 03.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 w sprawie zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2018 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 30 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmiany § 5 poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 oraz § 11 ust. 2 poprzez zmianę pkt 14) i dodanie po nim pkt 15). Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał odpowiednio nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki wraz ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.