Raport bieżący nr 6/2018

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 07.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2018

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2017 oraz 29/2017 w sprawie odpowiednio zmian Statutu dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Enea S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Enea S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 marca 2018 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmiany § 20 ust. 4, § 11, § 13, § 14 ust. 1, § 18, § 20 ust. 2 poprzez zmianę jego pkt 9 i dodanie pkt 10,11,12, § 20 ust. 3 poprzez zmianę jego pkt 14 oraz dodanie pkt 15,16,17,18,19, § 20 ust. 5, § 23 ust. 1, § 36 oraz § 40 poprzez skreślenie jego ust. 6 i nadanie dotychczasowemu ustępowi 7 nr 6. Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał nr 27-37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki wraz ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.