Raport bieżący nr 41/2017

Tytuł raportu: Informacja w sprawie neutralnego wpływu odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przez spółkę zależną LW „Bogdanka” S.A.
Data: 12.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z 4 marca 2016 roku informuje, iż 12 grudnia 2017 roku spółka zależna LW "Bogdanka" S.A. ("LWB") poinformowała o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętych w sprawozdaniach na koniec 2015 roku. Zdarzenie to jednak pozostanie bez wpływu na wynik jednostkowy Enea S.A., jak i skonsolidowany Grupy Kapitałowej Enea w 2017 roku.

Szczegółowe informacje w zakresie okoliczności związanych z powyższą operacją zostały przekazane do publicznej wiadomości przez LWB w raporcie bieżącym nr 29/2017 z 12 grudnia 2017 roku.