Raport bieżący nr 31/2017

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby delegowanej do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.
Data: 28.08.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje uzupełnienie informacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przez Pana Rafała Szymańskiego, Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.

Pan Rafał Szymański ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Inżynierii ekologicznej oraz Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również wiele szkoleń z zakresu zarządzania projektami, analizy sytuacji ekonomiczno-finansowych i gospodarczych spółek. Do Rady Nadzorczej Enea S.A. został powołany z dniem 2 lipca 2015 roku. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Od 2012 r. związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie pełnił m.in. funkcję Naczelnika Wydziału nadzorującego spółki sektora elektroenergetycznego z udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Środowiska, gdzie był odpowiedzialny za zagadnienia związane m.in. z emisją gazów cieplarnianych i negocjacjami międzynarodowymi w tym zakresie.

Pan Rafał Szymański jest zatrudniony w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada m.in. za nadzór właścicielski wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Do zakresu jego obowiązków należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa z sektora energetycznego oraz analiza, przygotowanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przygotowanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. Oprócz zwykłych czynności nadzorczych dodatkowo przygotowuje i analizuje szereg zagadnień oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Szymański nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Rafał Szymański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].