Raport bieżący nr 30/2017

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.
Data: 24.08.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Wiesława Piosika Członka Zarządu ds. Korporacyjnych i Pana Mikołaja Franzkowiaka Członka Zarządu ds. Finansowych. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Rada Nadzorcza Spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki delegowała z tym samym dniem Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Szymańskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A. na okres nieprzekraczający trzech miesięcy do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej zdecydowano także o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pan Rafał Szymański jest zatrudniony w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada m.in. za nadzór właścicielski wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej był związany z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie pełnił m.in. funkcję Naczelnika Wydziału nadzorującego spółki sektora elektroenergetycznego z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Rafał Szymański ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Inżynierii ekologicznej oraz Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej.

Do Rady Nadzorczej Enea S.A. został powołany z dniem 2 lipca 2015 roku. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Pozostałe informacje nt. Pana Rafała Szymańskiego zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].