Raport bieżący nr 29/2017

Tytuł raportu: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Enea S.A.
Data: 24.08.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2017

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Enea S.A. (Spółka) dokonanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku (ZWZ) Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Enea S.A. obradująca w dniu 24 sierpnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Enea S.A. Spółka wyjaśnia przy tym, iż ww. tekst jednolity obowiązywać będzie od dnia wpisu zmian Statutu Enea S.A. przyjętych przez ZWZ do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje przyjęty tekst jednolity Statutu Enea S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].