Raport bieżący nr 20/2017

Tytuł raportu: Wniosek Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.
Data: 06.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2017

Wniosek Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 r. otrzymał wniosek Akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych dotyczący wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

Treść wnioskowanego uzupełnienia porządku obrad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegały na dodaniu po pkt 13 kolejnych punktów 14-17.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2016 roku.

6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Enea S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,

d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,

e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

g) powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu,

h) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.