Raport bieżący nr 3/2017

Tytuł raportu: Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.
Data: 20.01.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r., w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 18 stycznia 2017 r. ("Umowa Inwestycyjna"), Spółka przyjęła złożoną przez zarząd Polimex Mostostal S.A. ("Polimex") ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 PLN każda emitowanych przez Polimex, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 PLN za jedną akcje i za łączną cenę emisyjną 75 000 000 PLN.

Ponadto Spółka informuje, że w wykonaniu umowy zawartej z SPV Operator sp. z o.o. ("SPV Operator"), w dniu 20 stycznia 2017 r. w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie Inwestycyjnej, Spółka nabyła 1 500 000 akcji Polimex od SPV Operator.