Raport bieżący nr 4/2016

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 15.01.2016
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A., po wznowieniu obrad wynikających z zakończenia przerwy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2015 podjęło uchwały w przedmiocie odwołania za składu Rady Nadzorczej Spółki:

- Pani Sandry Malinowskiej

- Pana Tomasza Gołębiowskiego, Członka niezależnego

- Pana Radosława Winiarskiego.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji:

- Pana Piotra Kossaka, jako Członka niezależnego

- Pana Rafała Bargiela

- Pana Romana Stryjskiego

- Pana Piotra Mirkowskiego.

Informacje nt. nowo powołanych osób zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Emitenta stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].