Raport bieżący nr 61/2015

Tytuł raportu: Zatwierdzenie taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla Enea Operator Sp. z o.o. na 2016 rok
Data: 17.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 61/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 roku powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 17 grudnia 2015 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki Enea Operator Sp. z o.o. (Enea Operator) na 2016 rok.

W trakcie postępowania administracyjnego, Prezes URE uznał, że przedłożona do zatwierdzenia taryfa opracowana została zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, a ustalone przez Enea Operator stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Spadek średniej ceny dla odbiorców zakwalifikowanych do zespołu grup G, wynikający z zatwierdzonych stawek opłat, wynosi 1,03% rok do roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.bip.ure.gov.pl.