Raport bieżący nr 57/2015

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Skarb Państwa
Data: 02.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 57/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wpłynięciu do Spółki oświadczeń Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 grudnia 2015 roku o skorzystaniu przez Skarb Państwa z uprawnienia do odwołania i powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 2 grudnia 2015 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołana została Pani Monika Macewicz, a powołany został Pan Wiesław Piosik.

Informacje nt. powołanej osoby zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Emitenta stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].