Raport bieżący nr 44/2015

Tytuł raportu: Złożenie w ramach wezwania na akcje LW „Bogdanka” S.A. zapisów na sprzedaż co najmniej 21.962.189 akcji
Data: 16.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2015 roku Emitent otrzymał informację, że w ramach ogłoszonego przez Emitenta w dniu 14 września 2015 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" S.A. ("LWB") ("Wezwanie"), do dnia 15 października 2015 roku zostały złożone zapisy przekraczające liczbę 21.962.189 akcji LWB. Wskazana liczba akcji uprawnia do wykonywania 64,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LWB, co oznacza, że zgodnie z punktem 6 oraz 25 Wezwania spełniony został warunek złożenia w Wezwaniu zapisów na minimalną liczbę akcji LWB.

Opisana powyżej sytuacja oznacza również, że zgodnie z punktem 29 Wezwania, z zastrzeżeniem spełnienia się warunku prawnego Wezwania wskazanego w punkcie 24 Wezwania (bezwarunkowa zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji), Emitent będzie zobowiązany do nabycia akcji objętych zapisami złożonymi do 15 października 2015 roku na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Jednocześnie Emitent nie będzie zobowiązany do nabycia akcji od osób, które złożyły zapisy na sprzedaż akcji w Wezwaniu po dniu 15 października 2015 roku.

Informacja o ogłoszeniu Wezwania została przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 34/2015.