Raport bieżący nr 41/2015

Tytuł raportu: Wydanie przez Prezesa UOKiK postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Data: 29.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 września 2015 r., otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 września 2015 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Emitenta kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna ("LWB") na wniosek Spółki.

Powodem wystąpienia przez Emitenta z wnioskiem o zawieszenie postępowania w ww. sprawie było podjęcie w dniu 18 września 2015 r. przez Radę Nadzorczą LWB uchwały, na mocy której zwołała ona na dzień 15 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LWB z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie LWB polegającej na ograniczeniu możliwości wykonywania prawa głosu do 10% akcji.