Raport bieżący nr 20/2015

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 30.06.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. (ZWZ) podjęło uchwały, w których odwołano ze składu Rady Nadzorczej Enea S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.:

-Wojciecha Chmielewskiego,

-Jeremiego Mordasewicza,

-Michała Kowalewskiego,

-Sandrę Malinowską,

-Małgorzatę Niezgodę,

-Sławomira Brzezińskiego,

-Przemysława Łyczyńskiego,

-Tadeusza Mikłosza.

Jednocześnie ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji:

-Sławomira Brzezińskiego,

-Tadeusza Mikłosza,

-Wojciecha Klimowicza,

-Wojciecha Chmielewskiego,

-Małgorzatę Niezgodę,

-Sandrę Malinowską,

-Rafała Szymańskiego,

oraz w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członek niezależny powołany został:

-Marian Gorynia.

Powołania ww. osób wywierają skutek od dnia 2 lipca 2015 roku.

Informacje na temat Sławomira Brzezińskiego, Wojciecha Klimowicza, Mariana Gorynia, Tadeusza Mikłosza oraz Rafała Szymańskiego Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Informacje nt. pozostałych powołanych osób, jak również wymagane oświadczenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Emitenta stosownych informacji oraz oświadczeń.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].