Raport bieżący nr 9/2015

Tytuł raportu: Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENERGO - TOUR Sp. z o.o.
Data: 30.03.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 marca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Emitenta, ENERGO - TOUR Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Zależna), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki Zależnej po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała o której mowa powyżej wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

Emitent informuje, iż likwidatorem Spółki Zależnej został ustanowiony Pan Jarosław Błotny, dotychczasowy Prezes Zarządu tej spółki.

Postawienie Spółki Zależnej w stan likwidacji jest zgodne z zapisami "Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 – 2020", wskazującej za cel strategiczny wyłączenie ze struktury Grupy Kapitałowej ENEA spółek nie związanych z core business, w tym spółki ENERGO – TOUR Sp. z o.o.